• نوع اعتبار                                                      علمی-پژوهشی (وزارت علوم تحقیقات فناوری)
  • توالی انتشار                                                  فصلنامه
  • رتبه در ISC                                                   ضریب تاثیر       0.309   (Q1)
  • رتبه در نشریات دانشگاه آزاد اسلامی                 (+A(94))
  • رتبه در وزارت علوم                                         (C(64))
  • زبان نشریه                                                   فارسی چکیده: (انگلیسی)
  • نوع انتشار                                                    الکترونیکی
  • نوع دسترسی                                               رایگان
  • دسته بندی موضوعی                                    ندارد
  • هزینه بررسی و انتشار                                    دارد

تمامی مقالات ارسالی به داشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) قبل از ورود به فرآیند داوری از طریق نرم افزارهای مشابه یاب بررسی خواهند شد.


 

بر اساس رأی بیست‌ و پنجمین جلسه مورخ 25/3/85 کمیسیون بررسی اعتبار نشریات علمی و مجوز شماره 88600/87 مورخ 18/4/85 سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، فصلنامه پژوهش در برنامه‌ریزی درسی حایز شرایط دریافت درجه علمی ـ پژوهشی شناخته شد. دارای رتبه علمی ـ پژوهشی به شماره 72413/3111 مورخ 12/5/1390 کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری. این مجله با همکاری انجمن مطالعات برنامه درسی ایران منتشر می‌گردد. پایگاه استنادی جهان اسلام به آدرس www.ISC.gov.ir و پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی به آدرس www.SID.ir پذیرفته و نمایه می‌شود.


 

ابر واژگان