• نوع اعتبار                                                      علمی-پژوهشی (وزارت علوم تحقیقات فناوری)
  • توالی انتشار                                                  فصلنامه
  • رتبه در ISC                                                   ضریب تاثیر       0.309   (Q1)
  • رتبه در نشریات دانشگاه آزاد اسلامی                 (+A(94))
  • رتبه در وزارت علوم                                         (B)
  • زبان نشریه                                                   فارسی چکیده: (انگلیسی)
  • نوع انتشار                                                    الکترونیکی
  • نوع دسترسی                                               رایگان
  • دسته بندی موضوعی                                    ندارد
  • هزینه بررسی و انتشار                                    دارد

تمامی مقالات ارسالی به داشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) قبل از ورود به فرآیند داوری از طریق نرم افزارهای مشابه یاب بررسی خواهند شد.

 

 

ساعات تماس با دفتر مجله 10-9 صبح و 14-13 بعدازظهر به جز ایام تعطیل 

 

 


 

بر اساس رأی بیست‌ و پنجمین جلسه مورخ 25/3/85 کمیسیون بررسی اعتبار نشریات علمی و مجوز شماره 88600/87 مورخ 18/4/85 سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، فصلنامه پژوهش در برنامه‌ریزی درسی حایز شرایط دریافت درجه علمی ـ پژوهشی شناخته شد. دارای رتبه علمی ـ پژوهشی به شماره 72413/3111 مورخ 12/5/1390 کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری. این مجله با همکاری انجمن مطالعات برنامه درسی ایران منتشر می‌گردد. پایگاه استنادی جهان اسلام به آدرس www.ISC.gov.ir و پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی به آدرس www.SID.ir پذیرفته و نمایه می‌شود.


 

ابر واژگان