رابطة بین وضعیت اجتماعی- اقتصادی و باورها و ارزش‌های دانش‌آموزان با نگرش به درس ریاضی با تأکید بر نقش واسطه‌ای فرهنگ مدرسه و فرایند آموزش ریاضی

علی نصرانی؛ بهرنگ اسماعیلی شاد؛ محبوبه سلیمان پور عمران

دوره 16، شماره 62، مهر 1398، صفحه 132-146

10.30486/jsre.2019.554211.1003