بررسی اثربخشی الگوی توسعۀ حرفه‌ای مداوم معلمان ریاضی مبتنی بر رویکرد تربیت مغز بر یادگیری و خودپندارۀ ریاضی دانش‌آموزان دختر دورۀ متوسطۀ دوم شهر اصفهان

سعیده شاهسونی؛ مریم براتعلی؛ نرگس کشتی آرای

دوره 18، شماره 69، شهریور 1400، صفحه 135-152

10.30486/jsre.2021.1901551.1669