23. مقایسه تطبیقی به‌کارگیری راهبرد مشکل‌محوری در برنامه درسی کارشناسی پرستاری کشورهای امریکا، کانادا و استرالیا و ارائه راهکارهای پیشنهادی در برنامه درسی پرستاری ایران

فاطمه خراشادی زاده؛ حسین کریمی

دوره 15، شماره 57، تابستان 1397، صفحه 57-66

10.30486/jsre.2018.542518