بررسی انطباق عناصر برنامه درسی مقطع کارشناسی نظام یادگیری الکترونیکی با آموزه‌های رویکرد سازنده‌گرایی از دیدگاه استادان و دانشجویان دانشگاه پیام نور

طیبه داستانپور؛ حسن کرمعلیان؛ محمدرضا سرمدی؛ مهران فرج‌الهی

دوره 14، شماره 55، اسفند 1396، صفحه 100-110