طراحى چارچوب «کارگاه آموزشى» به‌منظور ارتقاء صلاحیت حرفه‌ای اعضاى هیئت‌علمی مبتنى بر استانداردهاى سازمان ملى کارآفرینی و اعتبار یابی آن از منظر متخصصان ذی‌ربط

پروانه تقی نژاد؛ عزت اله نادری؛ مریم سیف نراقی

دوره 18، شماره 71، اسفند 1400، صفحه 79-100

10.30486/jsre.2022.1938225.1962