پژوهش در برنامه ریزی درسی (JSRE) - مقالات آماده انتشار