نویسندگان

چکیده

  چکیده   این پژوهش به بررسی تواناییها و قابلیتهای دانش‌آموختگان دانشگاههای ایران در پاسخ به نیازهای شغلی و حرفه‌ای در منطقه انرژی پارس جنوبی می‌پردازد‌. برای این منظور ابتدا با توجه به پیشینه تحقیق و مبانی نظری، چهارچوب مفهومی برای تواناییها و قابلیتهای دانش‌آموختگان ارائه شد. با توجه به مؤلفه‌های این چهارچوب پرسشنامه‌ای در پنج بخش تهیه و پس از اطمینان از روایی صوری و اعتبار آن (83/0)، داده‌ها از نمونه‌های مورد مطالعه (336 نفر و 96 کارشناس) که با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب شدند گردآوری شد. این داده‌ها با توجه به سؤالات تحقیق و با استفاده از روشهای آمار توصیفی و آمار استنباطی مانند آماره t تک‌نمونه‌ای و تحلیل عاملی تجزیه و تحلیل گردید. براساس نتایج به‌دست آمده چهارچوبی پیشنهاد شد که به کمک آن بتوان رابطه مطلوبی بین آموزشهای دانشگاهی در پاسخ به نیازهای بازار کار برقرار کرد. این چهارچوب شامل پنج دسته مؤلفه اصلی فلسفه و اهداف‌، مبانی نظری‌، تواناییها و قابلیتهای دانش‌آموختگان دانشگاهها (بعد فنی و ابزاری‌، بعد شناختی‌، بعد شخصیتی‌، بعد سازمانی‌، بعد مدیریتی و راهبردی و بعد ارتباطی‌)، ارزیابی چهارچوب و عوامل محیطی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study of the Abilities and Capabilities of Graduate Stodents to Meet the Demands of Work Market and Produce a Suitable Framework For Perception

نویسندگان [English]

  • Mostafa Ejtehadi
  • Mohammad Behrroozi

چکیده [English]

The focus of this research was to present a model for the design, performance as well as evaluation of the instructional entrepreneurship schemes at the universities. To this end, according to the background of the research, the theoretical tenets of the primary components were fist taken into account. These components were arrayed into set structure (the primary model) based on which the researcher could furnish response to the research questions and collect the required data. To do so, a questionnaire of five parts ok devised and after figuring out the face validity and making sure of its validity (0.795), the data 9 (i.e. 269 subjects who were 102 managers and 167 academic members of the universities) were analyzed by drawing upon the desciptive statistics and inferential statistics such as t-test for single samples, Factor Analysis and Agreenment coefficient(P). The results obtained indicated that in order to design. Perform and evaluate the entrepreneurship schemes, one ought to allow for four main sets of components such as purpose, aim, theoretical foundations, the components of the entrepreneurship scheme and the environmental factors finally, based upon the reearch findings, a model was proposed to design executes, and perform the instructional entrepreneurship schemes, which is borne out by investigating the specialists views.
Therfore, with respect to the dire need felt, it is recommended that the universities carrying out the instructional entrepreneurship sehemes utilize.

کلیدواژه‌ها [English]

  • entrepreneurship
  • Environmental factors
  • instructional