نویسندگان

چکیده

  چکیده   هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان استقرار عوامل مدیریت دانش (سیاستها و راهبردها، رهبری، انگیزش، تحصیل دانش، آموزش و ارتباطات) در سازمان آموزش و پرورش شهر اصفهان از دیدگاه دبیران زن است. در این پژوهش توصیفی جامعه آماری را کلیه دبیران زن مقطع متوسطه در سال تحصیلی 85 ـ 84 تشکیل می ‌ دهند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ‌ ای است که حاوی 21 سؤال است، این پرسشنامه را پاستور (2001) تهیه کرده و پاسخگویی به آن در قالب مقیاس پنج ‌ درجه ‌ ای لیکرت است. این پرسشنامه شش عامل اساسی مدیریت دانش را مورد بررسی قرار می ‌ دهد، پایایی آن در تحقیق حاضر 97/0 برآورد شد. نمونه تحقیق 170 دبیر زن بود. روش نمونه ‌ گیری خوشه ‌ ای چند مرحله ‌ ای است. نتایج به ‌ دست آمده از این تحقیق نشان داد که در هر شش عامل مرتبط با استقرار مدیریت دانش، میانگین پاسخ ‌ های آزمودنی ‌ ها کمتر از حد متوسط است.   در ضمن بین بعضی از عوامل جمعیت ‌ شناختی آزمودنیها (مدرک تحصیلی، سابقه خدمت، رشته تحصیلی) و نمره آنان در پرسشنامه مدیریت دانش رابطه معناداری مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Isfahan Female High School Teachers' Perspectives on the Establishment of Knowledge Management in Education Department in the Academic year 84-85

نویسندگان [English]

  • AliReza Yousefi
  • Bahareh Gholami

چکیده [English]

The aim of this inquiry is to study the existing amount of knowledge management elements (policies and strategies, leadership, incentives, knowledge acquisition, training, communication). In Isfahan Department of education based on the female teachers points of views. In this descriptive study, the subjects are all high school female teachers aged 85 1348 . The data gathered are based on a questionnaire consisting of 21 questions. The questionnaire was prepared by Pastur in 2001 . The questions should be answered based on the Likret of 5 degrees. This questionnaire studies six basic elements of knowledge management. The stability of this questionnaire in the study was estimated 97 / 0 . 170 samples were chosen. The results showed that in all the six elements related to knowledge management, the subjects scored lower than average. Also there was a meaningful relationship between some of the subjects' population elements (experience of teaching, educational degree, major) and their score on knowledge management questionnaire.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge
  • tacit knowledge
  • explicit knowledge