نویسندگان

چکیده

    چکیده  ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) به عرص ه فعالیتهای بشر و گسترش روزافزون آن در قرن حاضر، ابزار بسیار کارآمدی در اختیار متخصصان و متولیان تعلیم و تربیت به‌منظور تغییر و بهبود روشهای یاددهی یادگیری، تعالی‌بخشی به اهداف تربیتی و اصلاحات آموزشی قرار داده است. به‌کارگیری این فناوری به‌منظور دستیابی به اهداف آموزشی و تربیتی مستلزم مطالعه و بررسی علمی و همه‌جانب ه آن، شناخت ضعف ‌ها و قوت ‌ها ، فرصتها و تهدیدهای نظام آموزشی در به‌کارگیری آن، ترسیم وضعیت موجود و مطلوب و برنامه‌ریزی کلان و تفصیلی برای ر سیدن به وضعیت مطلوب است. تعریف و تبیین نقشهای تربیتی فناوری اطلاعات و ارتباطات در تعلیم و تربیت و ارائ ه یک الگوی مفهومی از آن راهنمای برنامه‌ریزان درسی و متخصصان تعلیم و تربیت در طراحی آموزشی و چگونگی تلفیق این فناوری‌ها در فرایند یاددهی ـ یادگیری خواهد بود. تلاش مؤلفان بر آن است که الگویی را پیشنهاد نمایند که دستیابی به این هدف را امکان‌پذیر سازد    

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Conceptual Model of Pedagogical Roles of Information and Communication Technology (ICT) in Education

نویسندگان [English]

  • Jahanbakhsh Rahmani
  • Naser Movahedinia
  • Ghorbanali Salimi

چکیده [English]

The emerging Information and Communication Technology (ICT) and its development in recent years have provided educational researchers and authorities with a highly resourceful and competent means to revolutionize and improve teaching and learning methods and extend their reforming goals. Deployment of this technology requires comprehensive investigations to recognize weaknesses, strengths, opportunities and threats of our educational system, characterize the existing and desired situations and design master and detailed plans toward educational objectives. The first step in this regard is to distinguish the multi dimensional roles of ICT in socio-cultural and economic situations of our society. Upon justification of these roles, the subsequent studies and research activities can be directed and organized successfully. This paper is an attempt to draw a comprehensive model of ICT roles in our educational system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information
  • Communication
  • revolutionize
  • resourceful