نویسندگان

چکیده

    چکیده   در دنیای امروز که عصر اطلاعات نام گرفته‌، توسعه فناوری اطلاعات (IT) در آموزش و پرورش‌، به‌خصوص با هدف ایجاد تحول در نظام آموزشی و تولید علم با همت مدیران‌، معلمان و دانش‌آموزان‌، پایه و اساس موجودیت یک نظام آموزشی کارآمد است‌. آنچه که در این تحول از اهمیت بالایی برخوردار است‌، آگاهی مدیران‌، معلمان و دانش‌آموزان از منابع اطلاعاتی و همچنین مهارت و یا سواد فناوری اطلاعات‌ است‌. پژوهش حاضر در چهار زمینه رایانه‌، شبکه‌های اطلاع‌رسانی‌، دولت الکترونیک و ابزارهای رایانه‌ای انجام شده است‌. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است‌. جامعه آماری مورد مطالعه‌، کلیه مدیران دبیرستانها و کارکنان ستادی آموزش و پرورش (پنج ناحیه) شهر اصفهان هستند که از طریق نمونه‌گیری خوشه‌ای ساده، سه ناحیه و با روش تصادفی ساده 150 مدیر و 30 نفر از کارکنان ستادی به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری‌، پرسشنامه ‌محقق‌ساخته با 22 سؤال و دو قسمت میزان اطلاع و میزان نیاز است که اعتبار آن براساس ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 85/0و 90/0 برآورد شده است‌. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روشهای آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است‌. نتایج پژوهش نشان داده است که میزان اطلاع کارکنان ستادی آموزش و پرورش شهر اصفهان در زمینه شبکه‌های اطلاع‌رسانی‌، دولت الکترونیک و ابزارهای رایانه‌ای بیشتر از مدیران دبیرستانهاست. براساس نتایج به‌دست آمده بیشترین میزان اطلاع مدیران دبیرستانها و کارکنان ستادی در زمینه رایانه و کمترین میزان اطلاع آنان در زمینه تأثیر ابزارهای رایانه‌ای در امر آموزش است. همچنین میزان نیاز مدیران دبیرستانها و کارکنان ستادی آموزش و پرورش شهر اصفهان با سابقه خدمت کمتر از 10 سال‌، کمتر از مدیران دبیرستانها و کارکنان ستادی 10 تا 15 و 16 سال به بالا در «آموزش شبکه‌های اطلاع‌رسانی‌» و «آموزش دولت الکترونیک‌» است‌.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Needs Analysis Based on Evaluation of High School Principals and Board of Education Staffs Familiarity with IT in Isfahan During the Academic Year of 2004 - 2005

نویسندگان [English]

  • Manijeh Rozbehi
  • Gholamreza Ahmadi

چکیده [English]

In the present study, an attempt is made to provide a needs analysis based on evaluation of high school principals and board of Education staffs familiarity with IT in Isfahan During the academic year of 2004 - 2005. The needs analysis covers such different categories as computer, information networks, electronic government and computer tools. The research method utilized in the study was a descriptive survey. The population sample was randomly selected (180) from among all high school principals and Board of Education staff in Isfahan during the academic year 2004 - 2005 . The procedure was a structured twenty two item questionnaire prepared by the researcher. The objective was to measure the extent to which high school principals and board of Education staff in Isfahan are familiar with It and / or need to increase their IT literacy. The reliability of questionnaire was estimated, >/85 and >/90 respectively. In this study, both descriptive and inferential statistics were used to analyze the obtained data including: one-variable and independent variable t-tests, one-way analysis of variance (ANOVA) and the tukey test. The research findings revealed that the degree of Isfahan Board of education staffs knowledge of IT is more than of high school principals concerning information networks, e-government and computer tools. In addition, the results further indicated that the knowledge of subjects on computer was at a peak, while their knowledge about the influence of

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Technology
  • Electronic government
  • Needs assessement
  • staffs employers
  • Managment