نویسندگان

چکیده

    چکیده   علاقه پژوهشگران و مدیران سازمانها و صنایع به درک ویژگیها و پیچیدگی‌های روانی کارکنان در محیط کار و نیاز سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت درباره نیروی انسانی موجب شده است تا بیشترین پیشینه پژوهش در رفتار سازمانی و روان‌شناسی صنعتی و سازمانی به مفاهیم محیط کار، ارتباط آن با رضایت شغلی و عوامل ایجادکننده آن مربوط شود. از آنجا که عامل محیط کار ارتباط تنگاتنگی با مفهوم انگیزش و رضایت شغلی کارکنان دارد، هدف اساسی این مطالعه‌، بررسی وضعیت محیط کاری کارکنان اداری و ابعاد مختلف آن در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی به تفکیک درجه واحدهای دانشگاهی است‌. در این پژوهش مجموعه عوامل محیط کاری به 4 گروه عمده فیزیکی‌، روان‌شناختی‌، سازمانی و خودکار و 23 مؤلفه تقسیم شده است و براساس پرسشنامه محقق‌ساخته سنجیده می‌شود. نتایج نشان می‌دهد که وضعیت محیط کاری اداری (از لحاظ هر 4 عامل و بیشتر مؤلفه‌ها) در واحدهای دانشگاهی بسیار بزرگ تا جامع در مقایسه با واحدهای دانشگاهی متوسط و کمتر و متوسط تا بزرگ بهتر است (05/0 >P و 01/0 >P  ). هر چند از لحاظ برخی مؤلفه‌های محیط کار نظیر رضایت شغلی‌، حقوق و مزایا و حجم کار تفاوت معناداری بین واحدهای دانشگاهی با درجه‌های مختلف وجود نداشت‌.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Conceptual Model of Pedagogical Roles of Information and Communication Technology (ICT) in Education

نویسندگان [English]

  • Ali Drvishi
  • Malek Mirhashemi
  • Fatah Nazeni

چکیده [English]

The emerging Information and Communication Technology (ICT) and its development in recent years have provided educational researchers and authorities with a highly resourceful and competent means to revolutionize and improve teaching and learning methods and extend their reforming goals. Deployment of this technology requires comprehensive investigations to recognize weaknesses, strengths, opportunities and threats of our educational system, characterize the existing and desired situations and design master and detailed plans toward educational objectives. The first step in this regard is to distinguish the multi dimensional roles of ICT in socio-cultural and economic situations of our society. Upon justification of these roles, the subsequent studies and research activities can be directed and organized successfully. This paper is an attempt to draw a comprehensive model of ICT roles in our educational system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information
  • Communication
  • revolutionize
  • resourceful