نویسنده

چکیده

  چکیده   هدف پژوهش بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی با رضایت شغلی معلمان بوده است ‌ . در این پژوهش 3 ویژگی شخصیتی (درونگرایی، برونگرایی و روان ‌ رنجوری ‌ ) با پنج بعد رضایت شغلی (مدیر، جو سازمانی ‌ ، وضعیت اقتصادی ‌ ، توسعه شغلی ‌ ، وضعیت محیط کار) در گروهی از معلمان زن و مرد در سه دوره ابتدایی ‌ ، راهنمایی و متوسطه با 6 فرضیه اصلی بررسی شد. روش پژوهش توصیفی ‌ ، از نوع همبستگی بود و جامعه آماری را کلیه معلمان زن و مرد سه دوره تحصیلی مدارس دولتی شهر مسجد سلیمان تشکیل داده ‌ اند (1696 نفر). نمونه مورد مطالعه به روش نمونه ‌ گیری تصادفی طبقه ‌ ای از میان جامعه آماری (230 نفر) انتخاب شد. برای جمع ‌ آوری داده ‌ های پژوهش از آزمون شخصیتی آیزنک و آزمون محقق ‌ ساخته رضایت شغلی استفاده گردید. پایایی پرسشنامه ‌ ها با استفاده از روش ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه ویژگیهای شخصیتی 87/0 و برای پرسشنامه رضایت شغلی معلمان 85/0 برآورد گردید. نتایج نشان داد بیشترین میزان رضایت ‌ ، رضایت از مدیر است و کمترین میزان رضایت ‌ ، رضایت از مسائل اقتصادی است. بین ویژگی شخصیتی درونگرایی معلمان با میزان رضایت از توسعه شغلی و شرایط محیط کار در سطح    0.05> p تفاوت معنادار بوده است ‌ . با افزایش ویژگی شخصیتی درونگرایی معلمان ‌ ، میزان رضایت از توسعه شغلی و شرایط محیط کار کاهش پیدا می ‌ کند و ضریب همبستگی بین برونگرایی و شرایط محیط کار در سطح   0.05> p معنادار بوده است و بین برونگرایی با شرایط محیط کار نیز رابطه معکوس وجود دارد. بین عوامل جمعیت ‌ شناختی با رضایت شغلی نیز تفاوت معناداری مشاهده شد و بین عوامل جمعیت ‌ شناختی با ویژگیهای شخصیتی با توجه به مدرک ‌ ، گروههای سنی ‌ ، جنس و وضعیت تأهل بجز در بعد روان ‌ رنجوری در دوره راهنمایی و متوسطه ‌ ، تفاوت معناداری مشاهده نشده و معلمان مرد روان رنجورتر از معلمان زن هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study of Correlations Between Teachers' Personality Charactersitics and Job Satisfaction In Masgedsoleiman in 1383-84 Academic Year

نویسنده [English]

  • Parvaneh Nazarpour Samsami

چکیده [English]

The main purpose of the present research was to evaluate the relationship between personality characteristics and job satisfaction. In this research three personality characteristics (introversion, extroversion and neuroticism) with five aspects of job satisfaction (principalship, organizational climate, economical situations, job development and work envioronment) were under study. The population consisted of all elementary, Junior high school and high school teachers of Masjed Soleiman. (1496 Person) The research method used correlation which is a category of descriptive survey research. A sample size of (230 person) was randomly selected from among the whole population. The instrument ot this study was the Eysenc Personality Test and job satisfaction researcher-made questionnaire. The reliability of the questionnaires was estimated at 0.87 for the personality characteristics and 0.85 for job satisfaction, using Cronbach alpha coefficient. The results showed that the most satisfaction was in the economical domain. The increase in teachers' introversion personality characteristic results in decreased job satisfaction and work environment situations. There is a paradox relationship between extroversion and work environment situations. There was also a significant difference between demographic factors and job satisfaction and no significant difference was observed between demographic factors and personality characteristics with respect to degree, age groups, sex and marital status except in neuroticism aspect in the junior high school and high school. Male teachers are more neurotic than women teachers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • personal characteristics
  • Job satisfaction