نویسندگان

چکیده

    چکیده   پژوهش حاضر به بررسی و مقایس ه کیفیت آموزشی و پرورشی دبیرستانهای غیرانتفاعی با دبیرستانهای دولتی شهر اصفهان در سال تحصیلی 84 ـ 1383 می ‌ پردازد و هفت محور یعنی ‌ : عملکرد مدیران ‌ ، عملکرد دبیران ‌ ، میزان امکانات ‌ ، امور آموزشی ‌ ، بهداشت ‌ ، مشاوره و امور پرورشی را مورد بررسی قرار می ‌ دهد . روش پژوهش علّی مقایسه ‌ ای بود. ابزار پژوهش ‌ ، پرسشنام ه 60 سؤالی محقق ‌ ساخته با پایایی 98/0 برای دانش ‌ آموزان و 89/0 برای دبیران بود. روش نمونه ‌ گیری ‌ ، تصادفی چند مرحله ‌ ای بود و از بین نواحی پنجگانه شهر اصفهان ‌ ، سه ناحیه به ‌ صورت تصادفی انتخاب ش د . سپس تعداد دانش ‌ آموزان و دبیران نمونه ‌ ، با استفاده از فرمول ‌ ، به نسبت تعداد دانش ‌ آموزان و دبیران هر ناحیه محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده ‌ ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد. در سطح آمار توصیفی از مشخصه ‌ های آماری نظیر میانگین ‌ ، انحراف معی ا ر، توزیع فراوانی و درصد و در سطح آمار استنباطی از آزمونهای t مستقل ‌ ، آزمون تحلیل واریانس یکطرفه ‌ ، آزمون ال.اس.دی ( L.S.D) و آزمون توکی و آزمون هتلینگ استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که ‌ : عملکرد مدیران و دبیران در دبیرستانهای غیرانتفاعی با دولتی متفاوت است و مدیران و دبیران دبیرستانهای غیرانتفاعی دارای عملکرد بهتری بودند. کیفیت آموزشی در دبیرستانهای غیرانتفاعی نیز بهتر از دبیرستانهای دولتی بود. در زمینه میزان امکانات ‌ ، بهداشت و خدمات مشاوره ‌ ای و امور پرورشی ‌ ، تفاوت معناداری بین دبیرستانهای غیرانتفاعی و دولتی نبود. یعنی در هر دو نوع دبیرستان این خدمات انجام می ‌ شد و هیچ ‌ کدام بر دیگری امتیازی نداشته است ‌ .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Compararison of the Education Quality in Pablic and Private High Schools in Isfahan in the Acadamic Year 2005-2004

نویسندگان [English]

  • Parvin Sanjari
  • Qorban Ali Salimi
  • Ahmad Ahmadi

چکیده [English]

The present study, was a comparative study of Isfahan public and non-public (Non-Profit) high schools relating to the quality of educational practices in 2004-2005 academic year examining seven factors: Principal performance, teacher performance, learning facilities, hygienic factors, counseling and nurturing issues. The research procedure was causal-comparative survey and the researchr questionnaire contained 60 close structured questions arranged with a 5 degree Likert scale the reliability of this questionnaire assessed using Cronbach's Alpha Coefficient for teachers questionnaire was 0.89 and for The student's questionnaire was 0.98. The sampling technique was multistage, and three ot the five districts of Isfahan education were selected randomly. After gathering the data, statistical procedures at two descriptive and inferential levels were employed to analyze the data. At the descriptive level such statistical indicators as frequency tables, percentages, means, standard deviation, variance, and graphs were used and at the inferential level, one-way analysis of variance, single-variable t-test were used to measure the effect of each contributive factor. The results of the study showed that: there were significant differences between principals' and teachers' performance in public and non-public high schools, and principals and teachers in non-profit high schools had the better performance. There wer significant differences between public and non-public high school in: hygienic factors, counseling and nurturing matters. Namely, the educational services in both centers were equal and no significant differences were observed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Private
  • public
  • Quality
  • education