نویسندگان

چکیده

    چکیده   هدف از انجام این پژوهش شناسایی و تخمین مق دار مواد غذایی مصرفی و مقایس ه آن با توصیه‌های هرم راهنمای غذایی و رابطه آن با عملکرد تحصیلی و تن‌سنجی دانش ‌ آموزان دور ه ابتدایی شهر اهواز است . با استفاده از روش نمونه ‌ گیری تصادفی چند مرحله‌ای از چهار ناحی ه شهر اهواز 28 آموزشگاه و 140 کلاس ، 1120 دانش‌آموز ( 560 دختر و 560 پسر ) انتخاب گردید. از طریق 2 پرسشنامه‌، مواد غذایی مصرفی 24 ساعت گذشته از نظر نوع و مقدار، یادداشت و وزن و قد آزمودنیها اندازه‌گیری و با سایر داده‌ها ثبت گردید. داده‌ها با نرم‌افزار 5/11 SPSS تجزیه و تحلیل گردید. نتایج نشان می‌دهد که میانگین وزن و قد هر سن و جنس دانش ‌ آموزان با استاندارد NCHS تفاوت معن ا ‌دار دارد ( 001/0 >P ) و رژیم غذایی آزمودنی‌ها از نظر تعادل‌، تناسب و تنوع و دریافت مقادیر مواد غذایی اصلی (شیر، گوشت‌، نان‌، غلات‌، سبزی و میوه شیرینی و روغن‌) با مقادیر توصیه شده هرم راهنمای غذایی تفاوت معنا دار دارد ( 002/0 >P ). براساس شواهد به دست آمده دانش ‌ آموزان با معدل کمتر و بیشتر از 15 رژیم غذایی‌شان از نظر تعادل‌، تناسب و تنوع و دریافت گروههای غذایی نیز با هرم راهنمای غذایی در سطح 002/0 < P تفاوت معنا‌داری داشته است‌.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study Using Nutritional Materials and its Relationship With Academic Performance and Measurement of 24 Hour Reminder Food on the Primary School Students of Ahwaz City

نویسندگان [English]

  • Shamsodin Ansari
  • - Gholam Hossein Ebadi

چکیده [English]

This research was aimed to identify and estimate the amount of nutritional consumption and comparing them in the form of pyramid of nutrition guide and its effect on the academic performances and measurement of antropoetric on the primary school students of Ahwaz city. By using cluster sampling from four regions, 28 schools and 140 classes hare been chosen. Among the students chosen were 560 girl and 560 boy students and a total of 1120 students chosen and two questionnaires mere used. The nutrition has been taken in the last 24 hours according to their kind and amounts registered and weight and height of the subjects, hare been measured and other data registered. The data hare been analyzed with the use of SPSS software (l l .5) The results show that the mean of weight and height of different ages and gedder of the students with NCHS standard have significant differences (I3 < 0.001) and subjects nutrition arrangement like (balance, appreciativeness), variation and receptivity of basic nutritional materials such as (milk, meat, bread, grains, vegetables, fruit, sweet, and oi) have significant differences in nutitional indexes pyramid (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Using nutritional materials
  • Academic Performance
  • 24 hours reminder food