نویسندگان

چکیده

  چکیده   این پژوهش به‌منظور تأثیر استفاده از کتاب فیلم در پیشرفت تحصیلی درس زیست‌شناسی صورت گرفته است. از بین جامعه آماری چهار گروه 27 نفره از دانش‌آموزان پایه اول دبیرستانهای برآن شمالی ( آموزش و پرورش منطقه جی اصفهان ) ، به‌عنوان نمونه آماری به شیوه نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای در نظر گرفته شد و به دو گروه آزمایش و دو گروه گواه تقسیم شدند. این پژوهش شبه ‌تجربی است و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان، از طریق آزمونهای معلم‌ساخته، پیش‌آزمون و پس‌آزمون و با استفاده‌ از آزمونهای آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتا یج نشان داد که دانش‌آموزانی را که دبیر متخصص همراه با کتاب فیلم آموزش د ا د ه بود، نسبت به گروهی که دبیر غیرمتخصص با استفاده‌ از کتاب فیلم آموزش داده بود ، از پیشرفت تحصیلی بالاتری برخوردار بودند (01/0 >P  ). اما گروهی که در آموزش از دبیر غ یر متخصص همراه با کتاب فیلم استفاده کرده بودند، با گروهی که فقط از دبیر متخصص بهره گرفت ه بودند ، از لحاظ آماری تفاوت معناداری مشاهده نشد (05/0 >P  ). میانگین نمرات دانش‌آموزانی که از طریق دبیر متخصص و کتاب فیلم، آموزش دیده بودند، نسبت به گروهی که فقط از دبیر متخصص استفاده کرده بودند، برتری داشت (01/0> P   ). و در نهایت گروهی که دبیر غیرمتخصص همراه با کتاب فیلم به آنها آموزش داده بود ، نسبت به دانش‌آموزانی که فقط دبیر غیرمتخصص به آنها آموزش د ا ده بود، پیشرفت تحصیلی بیشتری از خود نشان دادند (01/0 >P ).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Biology Film Book in Academic Achievement of High School Students

نویسندگان [English]

  • Sodabeh Hajiyanniya
  • Gholam Reza Ahmadi
  • Seyed Ali Tabeidiyan

چکیده [English]

  Abstract   The Present study aims of investigate the effect of biology film book on students rate of achievement. High school first graders in Jay educational district in the city of Isfahan Comprised the target population of the study from which four sample groups of 27 each were randomly selected. The samples were Then divided into control and experimental group. A pre-test, Post-test control group design was utilized to attest the typo thesis. Teacher-made tests employed in the stud served as per and post-tests. The results indicated that the treatment group who benefited from a math-major teacher and a book film showed a better performance on the post-test compared with the group who was taught by taught by a non-major math teacher using a book film (P≤ 0.01). However, the performance of the students in the non-major math group utilizing a book film did not differ statistically from the group who was taught by a major-math teacher only (P≤ 0.05 ). The average performance profile of the group with a major-math teacher plus a book film was higher than that of the group who was taught by a math-major teacher only (P≤ 0.01). Finally, the students taught by a non-major math Teacher and a book film out-performed the group who was taught by a non-major math teacher only (P≤0.01 )

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Film book
  • academic
  • Achievement
  • Experimental research