نویسندگان

چکیده

  چکیده   امروزه برای سازمان‌ها رسیدن به مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) برای بقا و حفظ توانایی رقابت در عرصه‌های ملی و جهانی یک ضرورت است و آموزش مستمر کارکنان از مهمترین شاخص‌های دستیابی به آن است. بنابراین هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر آموزش مدیریت کیفیت فراگیر بر تغییر فرهنگ سازمانی و الگوهای رفتاری کارکنان شرکت مخابرات استان چهارمحال و بختیاری است. این پژوهش از نوع شبه‌تجربی است که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده 25 کارشناس که طی 22 جلسه آموزش مدیریت کیفیت فراگیر دریافت کرده بودند به‌عنوان گروه آزمایش و 25 کارشناس که چنین آموزشی دریافت نکرده بودند، پس از همتاسازی با گروه آزمایش به عنوان گروه گواه انتخاب شدند و با پرسشنامه فرهنگ سازمانی (سوسمن و دپ، 1989) و پرسشنامه محقق‌ساخته الگوهای رفتاری کارکنان به‌صورت پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری مجدد ارزیابی شدند. پایایی پرسشنامه‌ها بعد از اجرای مقدماتی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه فرهنگ سازمانی برابر با 81/0 و برای پرسشنامه الگوهای رفتاری کارکنان 84/0 محاسبه شد. روایی محتوایی پرسشنامه‌ها را نیز استادان تأیید کردند.   نتایح تحلیل کواریانس نشان داد که ارائه آموزش مدیریت کیفیت فراگیر به گروه آزمایش موجب بهبود در نمرات پس‌آزمون پرسشنامه‌های فرهنگ سازمانی و الگوهای رفتاری کارکنان شده است (01/0 >P ). نتایج پیگیری مجدد نیز که پس از 6 ماه صورت گرفت، نشان داد که تفاوت بین میانگین نمرات گروه آزمایش و گواه معنادار بوده است (01/0 >P ).   نتایج به‌دست آمده نشان داد که آموزش مدیریت کیفیت فراگیر بر روی فرهنگ سازمانی و الگوهای رفتاری کارکنان شرکت مخابرات استان چهارمحال و بختیاری مؤثر بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Total Quality Management (TQM)on Organization Culture and Behavioral Patterns of Telecommunication Employees in Chahar Mahal Bakhtiyari

نویسندگان [English]

  • Daruosh Jalali
  • Asghar Aghaei

چکیده [English]

  Abstract   Today, attaining Total Quality Management (TQM) for viability and sustained competitveness on national and international areas is must. Continued training of employees is a major tool in achieving TQM. The principal aim of this study is to analyze the effect of TQM training on bringing a change in the organizational culture and behavioral patterns of Telecommunication employees in chaharmahal and Bakhtiyari. The design of this study was quasi experimental. For this purpose, using a randomized simple technique, some 25 and treatment of the experimental goup with 22 three-hour long sessions on TQM and another non-registered group of 25 specialists matched with the first group were selected as the control group. Then were measured for behavioral pstterns by Soosman and Depe's(1989) Organizational Culture lnventory and the researcher developed inventory, both the experimental and control groups were measured using the same inventories. Upon initial administration, the reliability of the inventories using Cronbach's Alpha coefficient was 0.81 for organizational culture and 0.84 . Professors confirmed the validity of the inventories. The results of analysis of covariance showed that treatment with TQM training for the experimental group in the post-test scores of organizational culture and behavioral patterns were improved (P < 0.01 ). In a repeated follow-up within six months, it was established that there still a significant difference between the mean score for the experimental group and that for the contro group. Thus, a significant leve yielded both for the organizational culture and the employee's behavioral patterns (P < 0.01 ). Thus, it can be concluded that the effect of training on organizational culture and behavioral patterns in the experimental group was positive.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Total quality management
  • Employees training
  • Organizational Culture
  • Behavioral Patterns
  • Telecommunication Company