نویسنده

چکیده

  چکیده   هدف این پژوهش بررسی نقش آموزش عالی و دانشگاه در امور آموزشی، فرهنگی ‌ـ اجتماعی و اقتصادی زنان است. روش پژوهش از نوع توصیفی و زمینه ‌ یابی است و نمونه آماری آن 140 فارغ ‌ التحصیل و 90 دانشجوی مازندرانی و 25 عضو هیأت علمی زن است که با روش نمونه ‌ گیری تصادفی و طبقه ‌ای انتخاب شدند . حجم نمونه با استفاده از فرمول برآورد حجم نمونه بر حسب انحراف معیار جامعه برآورد شد. برای گردآوری داده ‌ ها از پرسشنامه استفاده شد. در پژوهش حاضر چهار فرضیه مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد که: 1 ـ آموزش عالی و دانشگاه در امور آموزشی زنان تأثیر دارد   ( t=83.59 ) ( 0.05>p )   2  آموزش عالی و دانشگاه در امور فرهنگی ‌ـ اجتماعی زنان تأثیر دارد ( P

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Higher Education and University on Iranian Women Achievement

نویسنده [English]

  • Ramazan Hassanzadeh

چکیده [English]

  Abstract   The aim of this study was to determine the effect of higher education and university on Iranian women achievement in different dimensions such as academic, cultural, social, and economic. In present study research method was descriptive. The sample consisted of 252 women (138 graduates,89 students and 25 faculty member of Islamic Azad University-Mazandaran) randomly selected from the general population. Participants were requested to complete a structured questionnaire consisting of 20 items. Questionnaire was designed on the basis of five-scale measurement of Likert. The subjects should tick one of the following choices: strongly agree(5) , agree (4), neutral(3) , disagree(2) , strongly disagree(1) . The range of the marks given in the questionnaire was for 20 minimum and 100 for maximum. The face and content validity of the questionnaire were established using a panel of. A Cronbach's alpha reliability of 0.89 was obtained of the questionnaire in a pilot study with 40 subjects. In this research four hypotheses were tested. Results revealed that: 1)Higher education and university have effect on academic achievement in women (t=83.59,p < 0.05).2) higher education and university have effect on sociocultural achievement in women (t=38.93,p < 0.05).3)  higher education and university have effect on economic achievement in women (t=72.05,p < 0.05) .4) Effect of higher education and university is different between academic, sociocultural, and economic achievement in women (f=640.93,p < 0.05) . However, the evidence clearly shows a clear role of higher education and university on Iranian women achievement and success.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Higher education
  • University
  • Women
  • Achievement