نویسندگان

چکیده

      چکیده   ارزیابی مراکز کارآفرینی دانشگاهها از وظایف دبیرخانه طرح توسعه کارآفرینی در دانشگاههاست که تحت نظارت مرکز مطالعات، تحقیقات و ارزشیابی آموزشی و سازمان سنجش آموزش کشور است. این پژوهش با هدف تعیین میزان فعالیتهای انجام شده در راستای اجرای طرح کاراد انجام گرفته است. تحقیق حاضر توصیفی پیمایشی است و با استفاده از پرسشنامه محقق‌ساخته صورت گرفته است و به دلیل محدود بودن جامعه آماری تمامی اعضای فعال مرکز کارآفرینی که 57 دانشجو و کارشناس مرکز است، به‌عنوان نمونه‌ آماری انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده‌های این پژوهش از نرم‌افزار SPSS در دو سطح آمار استنباطی و توصیفی استفاده شد. در سطح آمار توصیفی از توزیع فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از آزمون‌های t تک‌متغیره، t مستقل، t هتلینگ و تحلیل واریانس و آزمون توکی و آزمون کالموگروف اسمیرونوف استفاده شده است. در این پژوهش برای سنجش روایی سؤالات از نظر کارشناسان مربوط و برای سنجش پایایی سؤالات از فرمول آلفای کرونباخ (97/0 = ) استفاده شده است. نتایج حاصل از یافته‌های پژوهش نشان داد که هر شش مؤلفه مورد بررسی شامل ترویج فرهنگ کارآفرینی با میانگین 89/2 و آموزش مهارتهای کارآفرینی با میانگین 98/2، آموزش ویژگیهای کارآفرینی با میانگین 00/3، کشف و شناسایی زمینه‌های کارآفرینی با میانگین 94/2، آموزش تدوین طرح کسب و کار با میانگین 79/2 و معرفی دانشجویان دارای طرح کسب و کار به مراکز حمایتی با میانگین 57/2 کمتر از سطح متوسط بوده است.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Isfahan University's Entrepreneurship Center

نویسندگان [English]

  • Mansoureh Moghtaderi
  • Hashem Golestani

چکیده [English]

  Abstract   The appraisal of academic entrepreneurship center is the responsibility of entrepreneurship development plan administration at different universities, which operates under the center for academic research and assessment studies and national academic assessment organization. The present research aims at specifying the rate activities performed according to entrepreneurship development plan to achieve this end, a descriptive survey research design and research-developed questionnaire were employed. Since the target population was limited in under, the whole active members working in the entrepreneurship center-including both specialist and university student-were selected as the statistical sample. SPSS software was utilized for analyzing the obtained data at both descriptive and inferential statistical levels. The former used such techniques as frequency distribution, percentage and average values as well as standard of deviation, whereas the latter enlisted single-variable t-test, independent t-test, hoteling test, analysis of variance (ANOVA) and tuke4y test and kalmogorof Smirnoff. Special opinion was used for measuring the validity of the questionnaire and chronbach's alpha-coefficient was used for calculating its reliability which happened to be 0.97 . The findings revealed that the six fearures under investigation business and job planning training, discovering entrepreneurship contexts, setting up business and job plans training and referring students with a jobber business plan to supportive centers had avlues equal to 2.89,2.98,3,2.94,2.97 and 2.57 respectively all of which happened to be below the average level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: University
  • entrepreneurship
  • Evaluation
  • Karad plan