نویسندگان

چکیده

  چکیده   هدف این پژوهش بررسی میزان آشنایی معلمان دوره متوسطه با مبانی برنامه‌ریزی درسی و اصول یادگیری به‌منظور ارائه راهکارهای بهبود و ارتقای دانش و مهارت‌های آنان است. روش انجام پژوهش از نوع ارزشیابی و جامعه آماری کلیه معلمان شاغل به تدریس در مدارس متوسطه استان مازندران در سال تحصیلی 85 ـ84 است. نمونه آماری 360 نفر از معلمان است که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای و تصادفی ساده انتخاب شدند. در این تحقیق از دو ابزار محقق‌ساخته‌ شامل پرسشنامه (حاوی 30 سؤال بسته‌پاسخ با طیف لیکرت) و آزمون محقق‌ساخته (حاوی 30 سؤال چهارگزینه‌ای) استفاده شده است. داده‌ها در دو سطح توصیفی (با استفاده از جدولهای توزیع فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (با استفاده از آزمون ، Z و F ) تجزیه و تحلیل شدند. عمده‌ترین یافته‌های پژوهش این است که میزان شناخت معلمان دوره متوسطه از مبانی برنامه‌ریزی درسی و اصول یادگیری در حد پایین‌تر از متوسط بود. میانگین نمره آزمون سنجش میزان شناخت معلمان دوره متوسطه از مبانی برنامه‌ریزی درسی و اصول یادگیری 89/10 (در مقیاس 20 نمره‌ای) به‌دست آمده و بین میانگین نمره‌ها بر حسب متغیرهای جنسیت، مدرک تحصیلی، رشته تحصیلی و سابقه خدمت تفاوت معنادار وجود دارد. بیشترین میانگین نمره‌ها مربوط به معلمان گروه علوم تربیتی با مدرک فوق لیسانس و سابقه 10 تا 19 سال و کمترین آنها مربوط به معلمان گروه علوم پایه با مدرک لیسانس و سابقه بالای 20 تا 29 سال بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Survey of High School Teachers’ Knowledge of Fundamentals Curriculum Development and Learning Principles

نویسندگان [English]

  • Hossein Jan Daeezadeh
  • ALi Shariatmadari
  • Ezatollah Naderi
  • Maryam Saif Naraghi

چکیده [English]

  Abstract   The goal of this survey is to investigate high school teachers’ knowledge of the fundamentals of curriculum development and learning strategies and delivering proper patterns to improve their knowledge and skills. The survey was done as a field research and the researcher collected the data from high school teachers in Mazandaran Province in 2006-2007 . Statistical samples were 360 teachers, chosen randomly to analyze the data, in descriptive and deductive statistics, frequency distribution, frequency percentage, average puzzles and also Chi-square test, F-test and Z-test using SPSS software. The most important results of the survey were: high school teachers’ awareness of fundamentals of curriculum development and learning principles was lower than average. The average grade of assessment test of high school teachers’ awareness of fundamentals of curriculum development and learning principles was 10.89 (from 20 ) and among the averages based on different variances such as gender, degree, field of study and 10-19 year of working, there was a meaningful difference. The Highest average grades referred to the group of educational sciences teachers with MA. degrees and working years, and the least average grades refer to the group of basic sciences teachers with BA. degree and working of 20-29 years.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Education
  • Fundamentals curriculum development
  • learning principles
  • High- school teachers