نویسندگان

چکیده

  چکیده   برای مقایسه تأثیر سه منبع قدرت (مدیر، معاون و معلم مستقیم) در مدرسه روی اطاعت محض دانش‌آموزان، یک آزمایش میدانی روی نمونه 660 نفری از جامعه دانش‌آموزان مناطق بیستگانه آموزش و پرورش شهر تهران اجرا شد. ابتدا منابع قدرت، هر کدام به دو روش کتبی و شفاهی از آزمودنی‌ها ‌خواستند فعالیتی ثابت که ضداخلاقی نبوده و تا اندازه‌ای غیرعادی باشد را انجام دهند. سپس آزمایشگر رفتار آزمودنی‌ها را پس از اعلام دستور مشاهده و ثبت کرد. آزمودنی‌ها از نظر هر فعالیتی که پس از دریافت تقاضا انجام دادند، مورد پرسش پایانی قرار ‌گرفتند. پس از استخراج داده‌ها و اعمال روشهای آماری توصیفی و استنباطی (استفاده از آزمون معناداری تفاوت بین دو نسبت مستقل) نتایج زیر به دست آمد:   1) بین رفتار اطاعت محض در دانش‌آموزان مقاطع مختلف تحصیلی تفاوت معنادار وجود دارد. این تفاوت به دلیل مقام منبع قدرت در مدرسه است، به صورتی که هر چه مقام فرد بالاتر باشد، اثر بیشتری در اطاعت دانش‌آموزان داشته است.   2) جایگاه منابع قدرت در رفتار اطاعت محض جنس‌های مختلف اثری نداشته است. پسرها از رفتار تمرد بیشتری برخوردار بوده‌اند، اما این میزان معنادار نبوده است (05/0 >P  ).   3) دستورات کتبی به طور معناداری (05/0 >P  ) نسبت به دستورات شفاهی رفتار اطاعت افراد را برانگیخته ساخته‌اند. میزان تمرد از دستورات شفاهی نیز به صورتی معنادار (05/0 >P  ) بیشتر از دستورات کتبی بوده است.   4) کتبی بودن یا شفاهی بودن درخواست اثر معناداری در جنس‌های مختلف نداشته است(05/0 >P  ).   5) رفتار اطاعت محض در مقاطع بالاتر کاهش معناداری (05/0 >P  ) داشت. این تـفاوت در دانش‌آموزان مقطع ابتدایی با راهنمایی و دبیرستان بسیار بیشتر از تفاوت بین دانش‌آموزان مقطع راهنمایی با دبیرستان بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of Three Awthority Sources at School (Manager, Vice Principal, Teacher) on Obedience Behavior of Students

نویسندگان [English]

  • Hasan Ahadi
  • Farhad Maher
  • Uosof Karimi
  • Hossein FarshForosh

چکیده [English]

  Abstract   It is about half a century that has been passing study of obedience and in greater scale of social influence. Why people accept mutual influence from one of the tittle of social influence is obedience of power sources which is remarkably important in education areas, Family and other social organization.   Afield experiment performed on 660 students as sample in student community from twenty areas in Tehran. In Eduction department, in order to compare among three power sources including (Manager, vice principal, teacher) at school.   At first each of power sources asked subjects to do a fix action which wasn’t amoral and to be against with rule standard. Subjects behavior have been observed and recorded by experinenter, Subjects answered to final questions after receiving demand on every action.   After data extraction and using inferential and descriptive statistics method (applying of significance test different between two independence ratio). The following results have been finding.   1) There are sisnificance differences between school power resources and pure students obedience behavior in education different steps.  2) Power sources have not any effect on different sexes in pure obedience behavior. They observed more disobey behavior in male students, but this rate is not sisnificance.   3) Writing instructions are arousing behavior of individual obedience in significe rate. Dosobey rate of oral instructions are sisnificanty more than writing instructions. 4)  There are not any sisnificant effects on different sexes on writing or oral request.  5) Pure obedience behavior wills sisnificanty decrease with advance age. This difference at elemantry stage students with suidance and high school students is much more than guidance with highschool students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: sources of Power (principal
  • Deputy and teacher)
  • methods for issuing commands
  • condvet
  • utter obedience
  • oral responses