نویسندگان

چکیده

چکیده   هدف این پژوهش بررسی نقش مشارکت در تصمیم‌گیری، رفتار مدنی سازمانی، رضایت از پرداخت، میل به ماندن، ترک خدمت، جایگزین‌های شغلی، اعتماد سازمانی، دلبستگی‌ شغلی و دلبستگی به کار در عدالت سازمانی ادراک شده (در ابعاد عدالت توزیعی، رویه‌ای و ارتباطی) مربیان آموزشگاههای استثنایی شهر اصفهان است. بدین منظور از بین کلیۀ مربیان آموزشگاههای استثنایی شهر اصفهان 231 نفر (52 مرد و 179 زن) به‌صورت نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. پرسشنامه‌های مورد استفاده در پژوهش شامل 3 پرسشنامه برای سنجش ابعاد عدالت سازمانی و 9 پرسشنامه برای سنجش متغیرهای پیش‌بین بوده است. داده‌ها با استفاده از تحلیل رگرسیون گام به گام تحلیل شد. نتایج حاصل نشان داد که به ترتیب رضایت از پرداخت، ترک خدمت، مشارکت در تصمیم‌گیری، دلبستگی به کار و میل به ماندن برای عدالت توزیعی، مشارکت در تصمیم‌گیری، اعتماد سازمانی، دلبستگی شغلی و رضایت از پرداخت برای عدالت رویه‌ای و مشارکت در تصمیم‌گیری، ترک خدمت و اعتماد سازمانی برای عدالت ارتباطی دارای توان پیش‌بینی معنادار (05/0 >P  ) هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Roles of Participation to Decision Making,Job Involvement, Job Alternatives and …. On Perceived Organizational Justice in Teachers of Special Schools in Esfahan

نویسندگان [English]

 • Mohsen Golparvar
 • Marjan Nasry
 • Mokhtar Malekpour

چکیده [English]

    Abstract   This research administered with the aim of investigate the roles of participation to decision making, organization citizenship behavior, pay satisfaction, tend to stay, turnover, job alternatives, trust to organization, job involvement and work involvement on perceived organizational justice (in distributive, procedural and relational dimensions) among teachers of special schools in Esfahan city. On the basis of this aim, from total of teachers, who work in special schools in Esfahan city, persons 231(include 52 males and 179 females) selected with using cluster random sampling. Questionnaire which used in research were the three questionnaires for organizational justice assessment and the nine questionnaires for nine predictive variables assessments. Data analyzed with the use of stepwise regression analysis. results showed that, for distributive justice, pay satisfaction, turnover, Participation to decision making, work involvement and tend to stay respectively, for procedural justice, participation to decision making, trust to organization, job involvement and pay satisfaction respectively, and finally for relational justice, Participation to decision making, turnover and trust to organization respectively have significant (P < 0.01 or P < 0.05 ) predictive power.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Participation to Decision Making
 • Organizational Citizenship Behavior
 • Pay satisfaction
 • Tend to Stay
 • Turnover
 • Job Alternatives
 • Trust to Organization
 • Job and Work Involvement
 • perceived organizational justice