نویسندگان

چکیده

  چکیده   هدف از این پژوهش تعیین ابعاد و مؤلفه ‌های مدیریت تغییر در دانشگاهها، بررسی عملکرد و نگرش مدیران واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی منطقۀ 8 بر مبنای ابعاد تعیین شده و ارائه چارچوب ادراکی مناسب برای مدیریت تغییر در دانشگاههای آزاد اسلامی به ‌ منظور همگامی با تغییرات شتابان و همه ‌ جانبه در هزارۀ سوم بوده است. از طریق مطالعه متون و پیشینۀ پژوهش 108 مؤلفۀ مدیریت تغییر استخراج و در پنج بعد شامل خصوصیات رهبر تغییر، سیاستها و راهبردهای تغییر، فرهنگ تغییر، محیط تغییر و فناوری و محتوای تغییر طبقه ‌ بندی شد. سپس برای بررسی عملکرد و نگرش مدیران نسبت به مؤلفه ‌ های تغییر، یک پرسشنامه محقق ‌ ساخته تدوین و روایی آن پس از اجرای مقدماتی، از طریق قضاوت خبرگان و پایایی آن از طریق محاسبۀ آلفای کرونباخ (بیش از 95/0) تأیید شد. جامعۀ آماری آن را مدیران واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی منطقۀ 8 (رؤسا و معاونان دانشگاهها، رؤسا و معاونان دانشکده ‌ ها و مدیران گروههای آموزشی) شامل 395 نفر تشکیل دادند که از میان آنها 267 نفر از طریق فرمول تعیین حجم نمونه و به روش نمونه ‌ گیری طبقه ‌ ای نسبی انتخاب شدند. داده ‌ های جمع ‌ آوری شده از اجرای پرسشنامه با استفاده از روشهای آمار توصیفی (فراوانی، درصد، انحراف معیار، میانگین، میانه) و آمار استنباطی (تحلیل واریانس، مجذور کای، تحلیل عاملی، تحلیل مسیر) از طریق نرم ‌ افزارهای SPSS و Liseral تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد بین نظرات گروههای مختلف درباره عملکرد مدیران در خصوص ابعاد و مؤلفه ‌ های مدیریت تغییر تفاوت معناداری وجود ندارد. این نتیجه دربارۀ نگرش مدیران نسبت به مدیریت تغییر نیز صادق بود. مؤلفه ‌ های اصلی چارچوب ادراکی مدیریت تغییر از طریق تحلیل عاملی شناسایی شد و از طریق آزمون تحلیل مسیر برای تأثیر مؤلفه ‌ های اصلی بر یکدیگر تعیین و چارچوب ادراکی نهایی ارائه شد. با استفاده از آزمون نیکویی برازش (GFI) تناسب چارچوب ادراکی تأیید شد (بیش از 90/0).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study of Azad Islamic Universities Managers'(8 th District Branches) Performance and AttitudeToward the Dimensions and Components of Change Management and Presenting anAppropriate Conceptual Frame Work

نویسندگان [English]

  • Parivash Jafari
  • Fariba Hanifi

چکیده [English]

  Abstract   The purpose of this study was to examine administrators' performance & attitude at Azad Islamic university branches of 8 th district according to dimensions & 138 components of change management & to develop an appropriate conceptual framework: to achieve the above goals, first the research literature was reviewed deeply and 108 components of change 5 management in higher education were extracted, which reduced to components by expert judgment. The extracted components categorized in 5 dimensions: competencies of change leader traits, the culture of change, policies and strategies of change, change environment, change content. Then a 108 items questionnaire was developed. The questionnaire was administered among a randomly selected sample consisted of 267 presidents, vice-presidents, deans, associate deans & head departments after establishing its validity (by expert judgment) and its reliability (by calculation of Cronbach's Alpha coefficient=0.98 ). The collected data were analyzed using descriptive statistics methods as well as inferential tests such as ANOVA, Chi square, factor analysis, and path analysis. The finding showed that there was no significant difference between three groups of administrator's performance. The same result was found about their attitudes. To present the conceptual framework, the extracted factors were analyzed by factors Analysis through SPSS and were named by Expert Judgment (ten specialists). Then the final conceptual framework was drawn by path Analysis through LISEREL & GFI test confirmed the conceptual framework factors and their interaction and correlation by calculation GFI (GFI=0.97 )

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Change
  • Change Management
  • Attitude
  • Performance
  • conceptual framework