نویسندگان

چکیده

  چکیده   هدف اصلی این پژوهش بررسی میزان به ‌ کارگیری عوامل تدریس اثربخش ( شامل 6 مؤلفه طراحی تدریس، اجرای آموزش، مدیریت کلاس درس، روابط انسانی، ارزشیابی و برخورداری از ویژگیهای مطلوب شخصیتی) توسط اساتید دانشگاه آزاد واحد خوراسگان از نظر دانشجویان است. روش تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری کلیه دانشجویان سال چهارم دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان است که از میان آنها دانشکده‌های علوم ‌ تربیتی و روان ‌ شناسی، کشاورزی و علــــوم پایه تعیین شدند. از این تعداد 165 نفر از طریق نمونه ‌ گیری طبقه ‌ ای متناسب با حجم انتخاب و پرسشنامه  ها میان آنان توزیع گردید. پرسشنامۀ محقق ‌ ساخته شامل 41 سؤال پنج‌گزینه ‌ای مطابق با مقیاس لیــکرت فراهم شد. روایی پرسشنامه با اقتباس از منابع علمی معتبر و همچنین مطالعه 3 نفر از صاحبنظران و پایایی آن نیز از طریق مطالعه مقدماتی و به وسیله 41 نفر نمونه انتخابی از جامعه اصلی، بررسی شد که با به ‌ کارگیری ضریب آلفای کرونباخ، 89/0 به ‌ دست آمد. اطلاعات به ‌ دست آمده در این پژوهش با استفاده از آمار توصیفی(درصد، فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی « t همبسته، t تک ‌ متغیره، تحلیل واریانس، t هتلینگ، t مستقل، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون H.S.D یا توکی» تجزیه و تحلیل شده است. نتایج پژوهش نشان می ‌ دهد که در سؤال اول «میزان به ‌ کارگیری معیار طراحی تدریس»، دوم «میزان به ‌ کارگیری معیار اجرای آموزش»، سوم «میزان به ‌ کارگیری معیار مدیریت کلاس»، چهارم «میزان به ‌ کارگیری معیار روابط انسانی»، پنجـــم «میـزان به ‌ کارگیری معیار ارزشیابی»، و ششم «میزان برخورداری از ویژگیهــای شخصیتی مطلوب»، میانگین استادان این دانشگاه در سه دانشکده نمونه انتخابی پژوهش به ترتیب 66/3، 13/3، 56/3، 38/3، 24/3 ، و43/3 بوده است که بالاتر از میانگین تعیین شده است. در مجموع می ‌ توان نتیجه گرفت که تدریس استادان این دانشکده‌ها اثربخش بوده است. همچنین در تمام سؤالات پژوهش در سطح دانشکده اختلاف معنادار میان عملکرد استادان مشاهده شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study of the Amount of Applying Teaching Effectiveness Criteria in Khorasgan Islamic Azad University from the Veiw point of Students in 2006-2007

نویسندگان [English]

  • Bahare Endaleb
  • GholamReza Ahmadi

چکیده [English]

  Abstract   The present study aims to investigate Khorasgan Islamic Azad University students' outlook about the extent to which their professors enlist such teaching effectiveness criteria (as lesson planning, implementation of teaching, classroom management, human relations, assessment, and optimal personality traits). To achive such end, a descriptive-survey research design was utilized. The target population comprised all senior students studying at this college of psychology and educational sciences, basic sciences, and agriculture. From the population, a sample of 165 students were randomly selected using the proportional stratified sampling method. A researcher-developed questionnaire with 41 five-option multiple choice questions fitted into the Likert scale was then employed for collecting the related data. The reliability of the questionaire was 0.89 which was calculated by Chronbach's alpha coefficient formula. While descriptive statistics was used to measure such as frequency, percentage, mean, and standard of deviation values, inferential statistical techniques such as dependent t-test, independent t-test, one-variable t-test, ANOVA, t-hoteling and Tukey test were employed for analyzing and interpreting data. The findings revealed that the mean values obtained on the six variables under investigation for the professors teaching at the related colleges were 3.66,3.13,3.56,3.13,3.24 and respectively. As can be seen, only the mean value related to the classroom management variable is way above the specified average value. Overall, it was concluded that the teaching effectiveness of all professors in question has been average and that the professors' performance with all research questions has been meaningful for the three target colleges involved in the study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Teaching Effectiveness
  • Islamic Azad University Khorasgan
  • Students