نویسندگان

چکیده

  چکیده   آموزش شهروندی و آشناسازی دانش آموزان با حقوق شهروندی، زمینه و بستر مناسب را برای یک شهروند خوب بودن، برقراری نظم و امنیت در جامعه، افزایش میزان مشارکت مدنی افراد، رعایت حقوق سایر شهروندان و ارتقای فضیلت جامعۀ شهری میسر می کند و سطح فرهنگ، اندیشه و معلومات افراد را بالا می برد. هدف این پژوهش بررسی شیو ه‌ های آشناسازی دانش ‌ آموزان دورۀ متوسطه با حقوق شهروندی است.جامعۀ آماری پژوهش 1980 دانش ‌ آموز دورۀ متوسطه ی شهرستان فریدونشهر در سال تحصیلی 84 ـ 83 است که از میان آنها 290 نفر به عنوان نمونه به شیوۀ تصادفی ساده انتخاب شد ه‌ اند. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی و ابزار اندازه‌ گیری پرسشنامۀ محقق‌ساخته با 29 سؤال بسته‌ پاسخ براساس طیف 5 درجه‌ ای لیکرت و با اعتبار 86/0 تنظیم گردیده است. شیوۀ تجزیه و تحلیل یافته‌ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفته است. تجزیه و تحلیل یافته‌ های مربوط به سؤال اول تا چهارم پژوهش نشان داد که آموزشهای اجتماعی با میانگین 82/3، آموزشهای فرهنگی با میانگین 77/3، آموزشهای اداری‌ـ سیاسی با میانگین 66/3 و آموزشهای اقتصادی با میانگین 58/3 در آشناسازی دانش ‌ آموزان با حقوق شهروندی مؤثر است. با مقایسۀ انواع آموزشهای مؤثر بر آشناسازی دانش ‌ آموزان با حقوق شهروندی مشخص گردید که در مجموع با توجه به جنسیت و پایه تحصیلی بیشترین تأثیر مربوط به آموزش اقتصادی بوده است. مقایسۀ نظرات دانش ‌ آموزان با توجه به پایه تحصیلی آنها نشان داد که بین نظر آنها در خصوص شیو ه‌ های آشناسازی با حقوق شهروندی در سطح 05/0 ≥ P تفاوت معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Investigation of the Method of Making High School Students Familiar With Their Citizenship Rights

نویسندگان [English]

  • AbdolReza Sepyani
  • Zohreh saadatmand
  • Fariba Karimi

چکیده [English]

  Abstract   The aim of the present study was to find ways to make high school boy and girl students familiar with their citizenships rights. Among the possible and related ways, five factors: educating students in: eccomomics finane, culture, social and political affairs were selectod to evaluate and achieve the purposes of this study. The population comprised ( 1980 students) all of whom were and gril students of whom 290 students of both genders were vandomly selected to take part in this study. The instrument used in this research was a researcher-made question naire with 29 items based on the Likert scale with a reliability indea of %86 . Both descriptive and inferential statistics were used to analyze the deta. The results showed that all the factors were effective in making students familiar with their citizenship rights.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: eilienship
  • Citizenship Rights
  • students rights