نویسندگان

چکیده

    چکیده   هدف این پژوهش شناسایی وضع موجود برنامه‌های تحصیلی رشته آموزش و پرورش ابتدایی در آموزش عالی ایران از نظر استادان علوم تربیتی و ارائۀ راهکارهایی برای بهبود و رسیدن به وضع مطلوب است. در این مطالعه پنج فرضیه در ارتباط با وضع موجود و وضع مطلوب ، اهداف، محتوا، روش آموزش و روش ارزشیابی از آموخته‌ها مطرح گردیده است. تحقیق از نوع کاربردی و روش زمینه‌یابی است. جامعه آماری 500 نفر از استادان علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی سراسرکشور است که پس از تعیین حجم نمونه تعداد 100 نفر با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب و پرسشنامه (83 گویه) محقق‌ساخته روی آنها اجرا گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها در دو سطح آمار توصیفی (فراوانی، درصد، م ی انگین، انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون z ) با استفاده از نرم‌افزار SPSS 11 انجام شده است. نتایج این بررسی نشان می‌دهد برنامه‌های تحصیلی فعلی با وضعیت مطلوب فاصل ه آشکار و نیاز به بازنگری جدی دارد.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Surveying Primary Education Curricula in Higher Education System from Educational Experts, Perspectives

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Pour
  • Ali Shareiyatmadari
  • Ezatollah Naderi
  • Maryam Seifnaraghi

چکیده [English]

  Abstract   The present study investigated the status of primary education curricula in the system of higher education from the educational experts, perspective. It also proposed applicable ways to improve curricula status. In this study, five hypotheses concerned with primary education status, purposes ,content , teaching methodology and evaluation. This research conducted through Survey research design. Research population comprised instructors teach in Islamic azad University. Sample population (n=100 ) were selected through cluster random sampling. They filled an 83 -item researcher-made questionnaire. Data analysis was conducted through descriptive (frequency, percentage, mean and SD) and inferential (Z scores) statistics through SPSS.11 . The results of the study showed that the present primary curricula should be radically revised due to curricula problems concerning specific educational purposes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Higher education
  • Curriculum
  • Primary education