نویسندگان

چکیده

  چکیده   این پژوهش با قبول این واقعیت که پیشرفت تحصیلی دختران در مقایسه با پسران بیشتر است با هدف جست و جوی عوامل مؤثر بر آن انجام گر فته است. پژوهش از نوع علّی ‌ ـ مقایسه ‌ ای بوده و جامعه آماری آن دانش ‌ آموزان مقطع راهنمایی و متوسطه استانهای خراسان رضوی، شمالی و جنوبی است (753464=385612پسر+ 367852 دختر). نمونه آماری بر اساس فرمول حجم نمونه کرجسی و مورگان با آلفای 05/0 شامل 853 نفر از دانش ‌ آموزان (421 دختر و 432 پسر) بود که به تفکیک جنسیت به روش نمونه ‌ برداری خوشه ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل سه پرسشنامه: اعتماد به ‌ نفس کوپر اسمیت که یک ابزار استاندارد است و اعتبار آن از طریق روش دو نیمه کردن 87/0 به‌دست آمد. انگیزش تحصیلی و نگرش به تحصیل که محققان تدوین کردند و اعتبار آن از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب 86/0 و 92/0 به‌دست آمد و روایی آن از طریق روایی محتوایی مورد تأیید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ‌ ها به کمک آزمون t و ضریب همبستگی نشان داد که انگیزه تحصیل در دختران بیشتر و نگرش آنان نسبت به تحصیل مثبت ‌ تر است ، در حالی که بین دو گروه از لحاظ اعتماد به ‌ نفس تفاوت معناداری مشاهده نشد. همچنین یافته ‌ ها بیانگر اعتماد به ‌ نفس برتر، انگیزه تحصیلی بیشتر و نگرش به تحصیل مثبت تر در دانش ‌ آموزان مقطع متوسطه بوده است. بین پیشرفت تحصیلی و سه متغیر انگیزه تحصیلی ، نگرش به تحصیل و اعتماد به ‌ نفس همبستگی معنادار مشاهده شد.

عنوان مقاله [English]

An Investigation on Causes of Academic Achievement in Girls Versus Boys in Khorasan's Provinces (Northren, Southren and Razavi)

چکیده [English]

  Abstract   The purpose of this research was to find the causes of academic achievement in girls versus boys. The research design was EX-Post Facto method. The statistic community of the research includes all students of guidance and secondary schools of three provinces (Southern, Northern and Razavi Khorasan) consisting of totally 753464 students (385612 males and 367852 females). The sample volume determined students (432 males and 421 females) according to Krejcie and Morgan Formula, chosen by cluster sampling. Three questionnaires were used to gather data: The Cooper Smith standard questionnaire and two researcher-made questionnaires on attitude towards education, and academic achievement motive. Reliability of these questionnaires were 0.87,0.92,0.86 and respectively. The data were analyzed using T-test and correlation coefficient. Findings showed that academic achievement motive in girls was more than boys, and their attitude towards education was more positive than boys. But there was no significant difference in self-confidence between the boys and girls. The high school students were better in these variables than the guidance school students. Also, results showed that there was positive correlation among these factors

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Academic achievement
  • academic motive
  • attitude towards education
  • self-confidence