نویسندگان

چکیده

  چکیده   هدف این پژوهش بررسی نقش باورهای غیرمنطقی و پرخاشگری بر عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان پسر بود. نمونه پژوهش 240 دانش‌آموز پسر دوره متوسطه شهر تبریز بود که به روش تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شدند. برای جمع‌ آوری داده‌ها از پرسشنامه باورهای غیرمنطقی و پرخاشگری و از معدل نمرات سالانه دانش‌آموزان به عنوان عملکرد تحصیلی استفاده شد. داده‌ها از طریق ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند‌متغیره تجزیه و تحلیل گردید. نتایج به‌دست آمده نشان داد باورهای غیرمنطقی با پرخاشگری رابطه مثبت معنادار (74/ 0 =    , 001/0 >p  ) ، و با عملکرد تحصیلی رابطه منفی معنادار ( 61/ 0- = r ، 003/ 0 > P ) دارد. همچنین بین پرخاشگری و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان رابطه منفی معنادار (  52/0 -=,  0.005>p) وجود دارد و متغیرهای پیش‌بینی‌کننده در این مطالعه یعنی باورهای غیرمنطقی و پرخاشگری به ترتیب هر یک نقش معناداری در پیش‌بینی عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان پسر دارند. در ‌نهایت ضرایب رگرسیون چندگانه با روش مرحله‌ای نشان داد که مجموع متغیرهای پیش‌بین با عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان رابطه منفی دارند و آن را پیش‌بینی می‌کنند، اما متغیر باورهای غیرمنطقی در تبیین واریانس عملکرد تحصیلی نقش بیشتری نسبت به متغیر پرخاشگری دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Irrational Beliefs and Aggression on Academic Performance of Grade Male Students in Tabriz High Schools

نویسندگان [English]

  • Mokhtar Motamedin
  • Gholam Hossein Ebadi

چکیده [English]

    Abstract The aim of this study was to examination the Role of Irrational Beliefs and Aggression on Academic Performance of Grade male Students at Tabriz High Schools. The subjects were 240 Grade Male Students at Tabriz High Schools that selected multi-stage randomly. For addition the data, it used from Irrational Beliefs and Aggression Questioners, and the Mean's of students as Academic Performance. The data was analyzed by Pearson's correlation and multiple regressions. The resulte`s showed that there is significant positive relationship between Irrational Beliefs and Aggression (p < 0.001 , r = 0.74), and Irrational Beliefs has significant negative relationship with academic performance (p < 0.003 , r =-0.61 ). There is significant negative relationship between aggression and students academic performance (p < 0.005 , t =-0.52 ). And the predictor variables in this study, Irrational Beliefs and Aggression each of them have a role in order to predict of students academic performance. Finally, multiple regression coefficients with phases method showed that the collection of predict variables have relationship with students academic performance and predict it, but Irrational Beliefs variable has most role at variance explanation of academic performance ratio to aggression variable

کلیدواژه‌ها [English]

  • Irrational beliefs
  • aggression
  • Academic Performance
  • Rational-Emotive-Behavioral Theory (REBT)