نویسندگان

چکیده

  چکیده   در این تحقیق به بررسی شیوه‌های تربیتی خواجه نصیرالدین طوسی و اثر آن بر تغییر نگرش مادران در تربیت فرزندان پرداخته شده است. روش تحقیق تجربی بوده و در آن از طرح پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون با گروه آزمایش و گواه استفاده شده است. جامعه آماری مادران دانش‌آموزان دختر مقطع ابتدایی شهرستان اصفهان بودند. نمونه آماری 30 نفر از مادران برای گروه آزمایش و 30 نفر برای گروه گواه بودند که به‌صورت تصادفی مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری پرسشنامه محقق‌ساخته بود که پایایی آن براساس بازآزمایی 84/0 و براساس آلفای کرونباخ 85/0 محاسبه گردید. نتایج به‌دست آمده نشان داد که شیوه‌های تربیتی خواجه نصیرالدین طوسی بر تغییر نگرش مادران در تربیت فرزندان مؤثر بوده است (01/0 >  p) .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of the Educative Methods Upon Mothers’ Attitude Change in Children Training Based on Khaje NasierAl-Din Toosi Viewpoint

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Niknejad
  • Sayed Hashem Golestani
  • Sayed Ahmad Ahmadi

چکیده [English]

Abstract This paper deals with Khaje NasierAl-Din Toosi educative methods and their effects upon the mothers’ attitude change in children trainig. The study method was of experimental which used of pre and posttest along with test and control groups. The statistical population consisted of mothers of girl pupils studying in elementary schools in Isfahan. The statistical sample included mothers for test group and 30 mothers for control group who were selected stepwise randomly. The tool used to measure was an scholar-made questionnaire. Its reliability was %84 and %85 based on retest and alpha Kronbach, respectively. The results showed that Khaje NasierAl-Din Toosi educative methods had influences on the mothers’ attitude change in training their children

کلیدواژه‌ها [English]

  • family instruction
  • Khaje NasierAl-Din Toosi educative methods
  • family attitude