نویسندگان

چکیده

  چکیده   در این پژوهش، پژوهشگر در صدد بررسی رابطه بین دو متغیر فرهنگ سازمانی و بهبود کیفیت مدارس متوسطه می‌باشد. روش پژوهش، توصیفی‌ـ همبستگی است. جامعه آماری آن کلیه مدیران و معلمان دبیرستانهای پسرانه و دخترانه نواحی پنجگانه و منطقه جی شهرستان اصفهان در سال تحصیلی 86 ـ 85 بود که تعداد آنها برابر با 7069 نفر است. با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای متناسب با حجم، 294 مدیر و معلم (76 مدیر و 218 معلم) به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری پرسشنامه فرهنگ سازمانی می‌باشد. سه مؤلفه کار گروهی، توجه به نیازهای ارباب رجوع (مشتری گرامی) و فراهم ساختن زمینه یادگیری سازمانی به‌عنوان مؤلفه‌های بهبود کیفیت و مؤلفه‌های تواناسازی و تفویض اختیار به کارکنان، توسعه قابلیت‌های دبیران و کارکنان، توجه به ارزشهای محوری، جلب توافق دبیران و کارکنان، ایجاد هماهنگی و یکپارچگی بین کارکنان، فراهم کردن زمینه تغییر در مدرسه، رهبری اثربخش، توجه به اهداف درازمدت و کوتاه‌مدت و توجه به چشم‌انداز بلندمدت در مدرسه به‌عنوان مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی در نظر گرفته شده‌اند. پرسشنامه با توجه به استاندارد بودن، دارای روایی بوده و پایایی آن براساس ضریب آلفای کرونباخ 96/0 برآورد گردیده است. به‌منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از روشهای آماری در سطح آمار توصیفی شامل جدول توزیع فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار، نمودارها و در سطح آمار استنباطی از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره، آزمون t مستقل، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون توکی استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که بین فرهنگ سازمانی و بهبود کیفیت مدارس متوسطه شهر اصفهان و همچنین بین مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی یعنی تواناسازی و تفویض اختیار به کارکنان (679/0 = r )، توسعه قابلیت‌های دبیران و کارکنان (68/0 = r )، توجه به ارزشهای محوری (556/0 = r )، جلب توافق دبیران و کارکنان (596 /0= r ) ، ایجاد هماهنگی و یکپارچگی بین کارکنان (644/0 = r )، فراهم کردن زمینه تغییر در مدرسه (679/0 = r )، رهبری اثربخش (751/0 = r )، توجه به اهداف درازمدت و کوتاه‌مدت (669/0 = r ) و توجه به چشم‌انداز بلند در مدرسه (649/0 = r ) با بهبود کیفیت، همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relation between Organizational Culture and Improvement in the Quality of Secondary School Performance in Isfahan

نویسندگان [English]

  • Ghodratollah Alizadeh
  • GhorbanAli Salimi

چکیده [English]

Abstract In this study, the researcher has studied the relation between the organizational culture and improvement in the secondary schools performance. The statistical population comprises all boys' and girls' high school principals and teachers from the five areas and from Jey district in 2006-2007 , to taling 7069 in number. Using randomized stratified sampling proportionate to the sample size,294 principals and teachers (76 principals and 218 teachers) were selected for the sample size. The measurement instrument was and organizational culture questionnaire. The three components: teamwork, attention to the client's needs and preparing the ground for organizational learning were classified as quality improvement components and such components as enablement and delegation of power to employees, development of abilities in high school teachers and employees, attention to pivotal values, attracting the agreement of high school teachers and employees, creation of coordination and integrity among employees, preparing the ground for change a school classified as organizational culture components. As the questionnaire was standardized, it was valid and based on the cronbach's Alpha, the reliability was 0.96 to analyze the data, statistical methods including freqvency Distribution Table, percentiles, mean store, standard deviation and graphs were used descriptively and analysis of variance for multiple variables, independent t-test, Pearson's correlation index and Tuckey tests were used inferentially, Data analysis indicated that there was a relation between organizational culture and improvement in the performance of Esfahan high schools' further, there was a positive and significant relation between enablement and power delegation to employment (r=0.679), development of high school teachers' and employees' capabilities (r=0.68 ), attention to pivotal values (r=0.556 ), attracting the agreement of high school teachers and employees (r=0.596 ), effective leadership (r=0.751 ), attention to long-term and short-term goals (r=0.669 ) and attention to broad perspectives at school (r=0.649 ) and quality improvement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Culture
  • education quality
  • quality improvement
  • educational administration
  • education