نویسندگان

چکیده

  چکیدههدف اساسی این پژوهش مقایسه طرح ارزشیابی توصیفی و نظام ارزشیابی سنتی با توجه به متغیرهایی مانند جو کلاس درس، خصوصیات عاطفی و رفتارهای خلاقانه دانش‌آموزان دوره ابتدایی بود. این پژوهش یک تحقیق کاربردی، غیرآزمایشی بوده و طرح آن از نوع دو گروهی بدون کنترل است. جامعه آماری پژوهش دانش‌آموزان پایه سوم ابتدایی بودند که در مدارس استان چهارمحال و بختیاری تحت پوشش طرح ارزشیابی توصیفی و نظام سنتی قرار داشتند و نمونه آن 480 نفر از آزمودنیهای همین جامعه می‌شدند که بر اساس جدول کرجسی مورگان (1970) به‌طور تصادفی مشخص شده بودند (240 نفر از کلاسهای ارائه‌دهنده طرح ارزشیابی توصیفی و 240 نفر مربوط به کلاسهای نظام سنتی). در این مطالعه آزمودنیها به سه ابزار، آزمون شاخص زندگی کلاس درس ( CLM ، جانسون و جانسون، 1983)، پرسشنامه کیفیت زندگی در مدرسه ( SLQ ، آینلی و بورک، 1992)، آزمون تصویری تفکر خلاق (تورنس فرم B )، پاسخ دادند و نتایج با نرم‌افزار SPSS تحلیل شد. نتایج نشان داد که بین آزمودنیهای متعلق به طرح ارزشیابی توصیفی و نظام سنتی از لحاظ متغیرهای مربوط به جو کلاس (یادگیری مشارکتی، فردگرایانه، رقابتی، انصاف در نمره‌دهی، احساس بیگانگی نسبت به مدرسه، همبستگی کلاسی و حمایت اجتماعی) تفاوت معناداری وجود دارد. غیر از اینکه این تفاوت درباره متغیرهای متعلق به ویژگیهای عاطفی دانش‌آموزان (رضایت کلی، عاطفه منفی، رابطه با معلم، همبستگی اجتماعی، فرصت، موفقیت و ماجرا) نیز معنادار بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparison between Descriptive & Traditional Evaluation Base on Classroom Climate, Affective Characteristics Affective and Creativity of Elementary Education Students

نویسندگان [English]

  • Farhad Maher
  • Asghar Aghaie
  • ahmad Borjali
  • Abbas Rohani

چکیده [English]

  Abstract   The main purpose of the present was to study effects of descriptive & traditional evaluation project on classroom climate, affective characteristics and creativity for elementary education. It is an applied research which has a non-experimental design without a control group. The population of investigation was tertiary elementary education students at the schools of chahrmahalobakhtiari who have under descriptive and traditional evaluation. The samples, who were selected using random, consist of 480 students from this population (morgan,1970 ). The result of the research after applying a spss softwar shows that there is a significant difference for classroom climate variables (cooperative, individualistic, competitive, fairness of grading, class cohesion, alinenation from school, and social support). moreover, the result also showed that between descriptive and traditional groups yielded a significant difference for students affective characteristics (satisfaction, negative affect, relationship with teacher, social integration, opportunity, achievement, adventure).

کلیدواژه‌ها [English]

  • descriptive evaluation project
  • traditional evaluation system
  • Elementary education
  • classroom climate
  • Creativity
  • affective characteristics