نویسنده

چکیده

  چکیده   هوش هیجانی یکی از سازه‌ های نوظهور در گستره علم روان ‌شناسی است که پژوهش ‌های زیادی را به خود اختصاص داده است و رابطه آن با هوش ‌ شناختی و پیشرفت تحصیلی یکی از این حوزه ‌های پژوهشی است. در همین راستا پژوهش حاضر در قالب یک طرح پس ‌رویدادی به بررسی مقایسه ‌ای میزان هوش هیجانی در دانش ‌ آموزان مدارس تیزهوش و عادی مقطع پیش ‌دانشگاهی و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی یکی از مناطق شهر تهران پرداخته است. نمونه 120 نفری شامل 60 دانش ‌ آموز تیزهوش (30 دختر و 30 پسر) و 60 دانش ‌ آموز عادی (30 دختر و 30 پسر)‌‌ است. ابزار سنجش میزان هوش هیجانی، آزمون هوش هیجانی بار ـ اُن و معدل سال تحصیلی گذشته دانش ‌ آموزان،‌ ملاک پیشرفت تحصیلی آزمودنی ‌ ها بوده است. فرضیه ‌ های اصلی به تفاوت هوش هیجانی در دو گروه تیزهوش و عادی از یکسو و ارتباط هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی معطوف بود. براساس نتایج به ‌ دست آمده تفاوت معناداری بین هوش هیجانی دانش ‌ آموزان تیزهوش و عادی مشاهده نشد. همچنین بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی نیز رابطه معنا‌داری به ‌ دست نیامد؛ بنابراین فرضیه ‌ های پژوهش در نمونه مورد بررسی تأیید نگردید. بر اساس یافته دیگر پژوهش، میزان هوش هیجانی در دختران بالاتر از میزان هوش هیجانی در پسران است. پیشنهاد می ‌شو د که پژوهش ‌ های بعدی در جامعه آماری وسیعتری انجام گیرد و از سوی دیگر، اولویت ‌ های هیجانی تربیت مورد توجه بیشتری قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison Emotional Intelligence between Normal and Gifted Students and It's Relation Ship With Academic Achievement

نویسنده [English]

  • Haide khaliliazar

چکیده [English]

  Abstract This study examined the comparision of emotional intelligence between gifted and non-gifted students of pre - academic level in Tehran city. Secondary hypothesis was relation between EI and academic achievement. The sample (n =120 ) included 60 gifted and 60 non-gifted students. The students completed Bar - on EQI (form 133 items) and academic mean of previous year was criteria of academic achievement. Findings indicated nonsignificant difference between Emotional intelligence of giftedness. Relation of between EI and Academic achievement wasn't significant. EI of girls was more than boy. Based of this results was suggested that emotional dimensions were highlighted in educational activities

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional intelligence
  • cognitive intelligence
  • gifted students
  • Academic Achievement