نویسندگان

چکیده

  چکیده   این تحقیق، میزان انطباق ویژگیهای سازمان آموزش و پرورش شهر اصفهان با ویژگیهای سازمان یادگیرنده را در سه حیطه فردی، گروهی و سازمانی مورد بررسی قرار داده و در صدد تعیین تفاوت در نحوه تلقی پاسخگویان برحسب سن، میزان تحصیلات و سابقۀ تدریس از سازمان آموزش و پرورش، به‌عنوان سازمان یادگیرنده بوده است. روش تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی است و جامعۀ آماری پژوهش را کلیۀ دبیران دبیرستان‌های دخترانۀ نواحی پنجگانۀ آموزش و پرورش شهر اصفهان در سال تحصیلی 85 ـ1384 تشکیل داده‌اند که به روش تصادفی خوشه‌ای و از طریق فرمول انتخاب حجم نمونه، تعداد 260 نفر از نواحی 2،3 و 4 انتخاب شدند. از این تعداد 18 نفر به سؤالات پاسخ کامل ندادند و بنابراین از تحقیق کنار گذاشـته شدند و 242 نفر در پژوهش شرکت کردند. ابزار جمع‌آوری اطلاعـات، پرسشنامۀ ابعاد سازمـان یادگیرنده واتکینز و مارسیک بود. داده‌های پژوهش در دو سطح آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار) و استنباطی (تحلیل واریانس یکطرفه، t تک‌متغیره) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت نتایج نشان داد که ویژگیهای سازمان آموزش و پرورش در حیطۀ فردی و سازمانی با ویژگیهای سازمان یادگیرنده انطباق دارد، ولی در حیطۀ گروهی انطباق ندارد. تلقی افراد از سازمان یادگیرنده نیز فقط در حیطه فردی برحسب سابقۀ تدریس تفاوت معناداری را نشان داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Adaptation Rate of Education of Isfahan City With Learning Organization Characteristic Frome Theacher View's Point

نویسندگان [English]

  • Shahla Zahabiuon
  • Ali Reza Yosofi

چکیده [English]

  Abstract   This investigation measured the accordance of Isfahan education organization features with learning organization in three individual, team, and organizational areas. It tried to distinguish the respondents’ attitude towards education organization as a learning organization based on age, educational level, and teaching experience. The method employed here was descriptive survey study and the study population was high school teachers of 5 regions of Isfahan education organization in educational year of 2005-2006. The selection was made through cluster random sampling and 260 persons were selected from  regions of 2,3 and 4 by sample size selection formula. Out of this number,18 did not answer the questions completely, so they were excluded from the study and the remaining 242 were  included. The data gathering instruments were questionnaires of learning organization aspects, Atkins, and Marsik. The data was analyzed in two stages of descriptive statistics (frequency, percent, mean, and standard deviation) and inferential (one-sample t-test and one way ANOVA). The results showed that the education organization features in individual and organizational areas were in accordance with learning organization’s features but there was no harmony in group area. The attitude of persons in learning organization showed a meaningful difference just in individual area based on teaching experience.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Learning Organization
  • Organizational Learning