چکیده

چکیده   تعلیم و تربیت پسامدرن انعکاسی از نظریات پسامدرن در تعلیم و تربیت است. هنری جیرو متولد 1943یکی از نظریه‌پردازان معاصر تعلیم و تربیت پسامدرن است. این مقاله به بررسی دیدگاههای جیرو به صورت نظام‌دار می‌پردازد . وی ضمن انتقاد از آموزش و پرورش حاکم کنونی که مبتنی برآموزه‌های مدرنیته است، دیدگاه «تعلیم و تربیت مرزی» را پیشنهاد می‌کند که تلفیقی از نظریات پسامدرنیسم، انتقادگرایی، فمینیسم و برنامه درسی نو مفهوم‌گرایی است. او معتقد است که آموزش و پرورش ذاتاً روندی سیاسی دارد از این‌رو باید به مدارس به عنوان حوزه‌های عمومی دموکراتیک نگریست جایی که در آن باید تعلیم و تربیت انتقادی که منجر به شهروندی انتقادی می‌شود، جریان یابد. جیرو بر تفاوت، « گروههای اقلیت و حاشیه‌نشین » مانند زنان و اقلیت‌های نژادی و...تأکید می‌کند. از نگاه جیرو معلمان به عنوان روشنفکران تحول‌آفرین محسوب می‌شوند که باید دور از اقتدارگرایی سنتی به تعلیم و تربیت انتقادی و مسؤولیت‌های اجتماعی بپردازند. مقدس نبودن متون درسی، وجود صداهای چندگانه درکلاس درس، اقتدار متجلی در متن و برنامه درسی پنهان از نظریات دیگر جیرو است. وی استفاده از مطالعات فرهنگی را به عنوان یک رشته تلفیقی در جهت غنای تعلیم و تربیت انتقادی پیشنهاد می‌نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Postmodern education based on Henry Giroux's ideas

چکیده [English]

  Abstract   This article is aimed at surveying education from the postmodern viewpoint based on Henry Giroux's ideas. Postmodern education has been derived from postmodern theory, a reflection of postmodern views on general education. Henry Giroux, born in 1943 , is a postmodern educational theoretician. He has proposed cross-border education, a combination of postmodernism critical thinking, feminism & re-conceptualistic curriculum. Cross-border education is a criticism of traditional education which is based on modern techings specially of Tylorian logic. Giroux believes that education has a political trend by its nature, hence schools must be viewed as the public democratic territory in which critical education must result in critical citizenship. In Giroux's education, much emphasis has been put on differences among minority group, woman, & racial minorities. According to Giroux teachers as intellectuals are social reformists with no authority who criticize general education. This is the case because educational texts are not sacred texts & schoole must try to initiate a language of possibility to create new froms of knowledge. Emphasis on multifarious ideas in classrooms, authority-centered texts, radical democracy & hidden curriculum are some other Giroux's ideas. He asserts that using cultural studies as an integrative course of study in order to enrich critical education & re-identify power-knowledge couple in current education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Postmodern
  • education
  • Giroux
  • teachers as intellectuals
  • cultural studies