چکیده

چکیده   این پژوهش با هدف شناسایی تأثیر تولیدات فرهنگی شبکه‌های مختلف تلویزیون ایران بر آسیبهای فرهنگی زنان از دیدگاه دانشجویان زن دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان در سال تحصیلی86 ـ 1385 اجرا گردید. به همین منظور از تعداد 6575 دانشجوی زن دانشگاه با روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ای، 380 نفر انتخاب گردیدند. از میان 380 پرسشنامه توزیع شده 366 مورد تکمیل شده و عودت داده شد که همین تعداد در ارزیابی‌ها مورد استفاده قرار گرفت. ابزار مورد استفاده در پژوهش، پرسشنامه محقق‌ساخته‌ای بودکه 49 سؤال بسته ‌پاسخ برای بررسی آسیبهای فرهنگی زنان در 5 محور؛ معیارهای همسرگزینی، روابط اعضای خانواده و به‌ویژه همسران، بروز خشونت علیه زنان، گرایش زنان به تجملات، مد و آرایش و توسعه مشارکتهای اجتماعی و اقتصادی زنان و یک سؤال باز‌پاسخ داشت. روش تحقیق غالب، توصیفی ـ پیمایشی بود. آلفای کرونباخ کل پرسشنامه 94/0 به‌دست آمد که بیانگر اعتبار بالای پرسشنامه بود. تحلیل داده‌ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفت، در سطح آمار توصیفی از فراوانی، درصد، نمودار میانگین و در سطح آمار استنباطی از آزمون T تک متغیره، T هتلینگ، تحلیل واریانس، آزمون توکی و رگرسیون استفاده شد. نتایج به‌دست آمده نشان داد که از نظر دانشجویان زن شرکت‌کننده در پژوهش، تولیدات فرهنگی شبکه‌های مختلف تلویزیونی ایران بر معیارهای همسرگزینی (با میانگین 56/3)، روابط اعضای خانواده و به‌ویژه همسران (با میانگین 56/3)، خشونت علیه زنان (با میانگین 74/3)، گرایش زنان به تجملات، مد و آرایش (با میانگین 97/3) و بر توسعه مشارکتهای اجتماعی و اقتصادی زنان (با میانگین 72/3) تأثیرگذار بوده است. با توجه به ویژگیهای جمعیت‌شناختی بین دیدگاههای دانشجویان زن در سطح 01/0 > p برحسب سن، رشته تحصیلی، وضعیت تأهل و شغل در مورد میزان تأثیرگذاری تولیدات فرهنگی بر محورهای پنجگانه آسیب فرهنگی مورد مطالعه، تفاوت معنادار وجود داشت و بیشترین نمره تأثیر بر گرایش زنان به تجملات، مد و آرایش و کمترین نمره به معیارهای همسر گزینی و روابط خانوادگی اختصاص یافت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effcts of Cultural Products of Different Iranian Networks on Iranian Women's Cultural Pathology from the Viewpoint of Female Student of Azad Islamic University of Khorasgan in 2006-7

چکیده [English]

    Abstract   The aim of this research is specifying the effects of cultural products of different Iranian networks on Iranian women’s cultural pathology from the viewpoint of female students of Azad Islamic University of khorasgan in 2006-7. Research questions considered place, quality and presentation models of factors such as spouse selection, familial relationships specially among couples, emergence of violences against women, tendency to luxury, fashion and make up and expantion of female participations to social & economical affairs in TV cultural products. The research method was descriptive- survey. By using krejci and Morgen tables sample voulume determined 380 person number of samples were specific & they chosed randomly according to portional model. Research tool was a quastionnair involved two sections in demographic and veribales 49 , close ended and one open ended questions that used 5 point likert scale. chronoboch’s Alpha coefficient was 0.94 . Analyzing was done in descriptive and inferential levels. In statistical description abundance, percentage, diagram and average, and in inferential leve, l univeriable T test, hoteling t2 test, analyzing of variance, tuky test and regression were used. Results showed that cultural TV products have more than average influence about all scours : spouse selection 3.56 average familial relations 3.56 average, tendency to luxury, fashion and make up 3.97  average, violence against women 3.74 and social economical participation of women 3.97 average. According to demographic features there are differents responses from p < 0.01 according to age, course, marriage state and job in effectivenss of cultural products to women cultural damages Maximum average of effectiveness belongs to luxury, fashion and make up tendency( 3.97 ) and Minimum average belong to marriage and familial relationships .(3.56)    

کلیدواژه‌ها [English]

  • Damage
  • cultural damage
  • Violence
  • Media
  • culture
  • Fashion
  • luxury