چکیده

چکیده   این پژوهش از نوع پژوهش‌های علّی‌ـ مقایسه‌ای و نیمه‌تجربی است که با هدف بررسی اثربخشی نسبی آموزش‌های شناختی‌ـ رفتاری عزت‌نفس بر سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان پسر پایه سوم مقطع دبیرستان انجام شد. بدین منظور 40 نفر از دانش‌آموزان را به شیوه تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه 20 نفری (گروه آزمایش و گروه گواه) تقسیم کردیم. سپس گروه آزمایش در جلسات آموزش‌های شناختی‌ـ رفتاری عزت‌نفس شرکت کردند، اما گروه گواه سیر طبیعی تحصیل خود را ادامه دادند. هر دو گروه در جریان پژوهش در سه مرحله پیش‌آزمون (قبل از جلسه اول)، آزمون میانی (جلسه هفتم) و پس‌آزمون (جلسه پانزدهم) با استفاده از مقیاس‌های عزت‌نفس الیس پوپ و سازگاری اجتماعی کالیفرنیا مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان‌دهنده اثربخشی آموزش‌های شناختی‌ـ رفتاری بر سازگاری اجتماعی و عزت‌نفس دانش‌آموزان بود. اما این آموزش‌ها با توجه به ویژگیهای جمعیت‌شناختی آزمودنی‌ها با سازگاری اجتماعی و عزت‌نفس آنها رابطه معناداری نداشت. به عبارت دیگر آموزش‌های عزت‌نفس با توجه به ویژگیهای فردی آزمودنی‌ها تأثیر متفاوتی نداشته است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Investigation of Relative Effectiveness of Cognitive-Behavioral Trainings of Self-Esteem on Social Adjustment of Male Juniors of High School

چکیده [English]

  Abstract   Instrumentation and method : This research is a causal-comparative and a semi empirical research which was done in order to investigate relative effectiveness of cognitive-behavioral trainings of self-esteem on social adjustment of male juniors of high school. For this purpose a sample of students has been selected by the multi-phase clustral random method and randomly divided to two groups (control group and test group) of 20 subject. Then, experimental group participated in the cognitive-behavior self-esteem training session and but control group continued their natural educational course. Both groups were tested in three phases of pre-test (before the first session), middle test ( 1 th session) and post-test (5 th session) with the use of Alice pep's self esteem scale and California social adjustment scale. The results of research indicated the effectiveness of cognitive-behavioral trainings on students social adjustment and self esteem. But there was not any significant correlation between demographic specifications of subject tests with their social adjustment and self esteem. In other words, self-esteem training does not have any effect by taking into account individual characteristic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive-behavior trainings
  • self-esteem
  • social adjustment