چکیده

چکیده   هدف این پژوهش تعیین تواناییها، ضعف‌ها، فرصت‌ها، تهدیدها و راهبردهای دانشگاه آزاد اسلامی واحد انار با استفاده از الگوی تجزیه و تحلیل SWOT بوده است. بدین منظور از فرایند ارزیابی درونی و روش تحقیق پیمایشی استفاده شد. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه و بررسی میدانی از 219 نفر از مدیران ارشد دانشگاه، اعضای هیأت علمی، دانشجویان، کارکنان و مسؤولان سیاسی شهر و با استفاده از روشهای سرشماری کامل و نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی جمع‌آوری گردید. نتایج تجزیه و تحلیل ماتریس عوامل داخلی 05/2 نشان داد دانشگاه در ابعاد آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، عمرانی، اداری و دانشجویی خود با ضعف‌های متعددی روبه‌رو است. تجزیه و تحلیل ماتریس عوامل خارجی 09/3 نیز نشان داد که مهمترین فرصتهای پیش روی دانشگاه در ابعاد فناورانه، اجتماعی، فرهنگی و روی آوردن به دوره‌های تحصیلات تکمیلی و دوره‌های آموزش مجازی و مهمترین تهدیدهای پیشروی دانشگاه در بعد اقتصادی و توسعه مراکز آموزش عالی دیگر در منطقه است. براساس تجزیه و تحلیل موقعیت سازمان نیز 9 راهبرد برای رویارویی با ضعف‌ها و تهدیدها و تقویت تواناییها و فرصت‌ها تدوین گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

SWOT Analysis of The Functions of Iranian Universities in the Age of Technology Instant Sample of Anar Islamic Azad University

چکیده [English]

  Abstract The purpose of this research is to determine the weaknesses, strengths, opportunities, threats and strategies of Anar Islamic Azad university by using the SWOT analysis model. For this purpose the process of internal evaluation and survey research method was used, and the information was gathered by a questionnaire and research among 219 people of senior managers, scientific board, students, employees and political officials of the university and the city by using a complete census procedures and random classified sampling. The results of internal factors matrix analysis(2.05) showed that the university faced many weaknesses in the dimensions of educational, research, cultural, developing, official and students affairs. Also, analysis of external factors matrix(3.09) showed that the most important chances are technological, social, cultural and involvement milt post education on virtual courses and the most important threats are economical and developing high education centers in the area. According to the analysis of the organization position, nine strategies were compiled for facing the weaknesses and threats and strengths and opportunities

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Planning
  • the analysis of Strength points
  • weakness points
  • opportunities and threats (SWOT)
  • strategy