چکیده

  چکیده   پژوهش حاضر به بررسی روایی و اعتبار آزمون انگیزه پیشرفت در میان دانش‌آموزان دوره متوسطه استان گیلان می‌پردازد. به همین منظور تعداد 1530 نفر از دانش‌آموزان دوره متوسطه استان گیلان به‌صورت نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب و با آزمون انگیزش پیشرفت هرمنس مورد سنجش قرار گرفتند. هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین روایی، اعتبار و بررسی اشباع بودن آزمون انگیزش پیشرفت از یک عامل کلی است . طرح حاضر از جمله تحقیقات توصیفی است و ابزار گردآوری اطلاعات در آن پرسشنام ه انگیزش پیشرفت هرمنس است . روش آماری مورد استفاده علاوه بر آمار توصیفی (فراوانی ، میانگین، انحراف معیار) از آمار استنباطی ( تحلیل عاملی ) و همچنین برای بررسی اعتبار پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد.   تحلیل عاملی یافته‌ها نشان داد که پرسشنامه هرمنس از چهار عامل کلی یعنی اعتماد به‌نفس، پشتکار و انتخاب شغل، آینده‌نگری و سختکوشی تشکیل شده است که در مجموع این چهار عامل 27/40 درصد از کل واریانس را تبیین می‌کنند. همچنین سؤالات 10، 20، 23، 24، 29، 35 همبستگی اندکی با سایر سؤالات داشته و از مجموع ه 40 سؤالی حذف شدند و تنها با حذف این شش سؤال ض ریب اعتبار افزایش یافت یعنی ضریب اعتبار پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ در مجموعه 40 سؤالی 80/0 بود که در مجموعه 34 سؤالی به 84/0 افزایش یافت .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Validity and Reli Ability of Hermen's Achievement Motivation Test on the Guilan's High School Students

چکیده [English]

  Abstract   The present research is about the validity and reliability of achievement motivation test among Guilan's high school students. For this purpose,1530 studentsin Guilan's high school were selected through multi-stage, cluster sampling and were examined by the Hermen's achievement motivation test. The main purpose of this research is to determine validity and reliability, and to study achievement motivation saturation from a total factor. The present research is a descriptive one, and its data compilation instruments are Herment's achievement motivation test and questionnaire. In addition to descriptive statistics such as average, frequency, and standard deviation, and inferential statistics such as factor analysis, Koronbakh's "a coefficient" has also been used for the examination of the questionnaire reliability. Data analysis results indicated that questionnaire reliability coefficient increases 0.80 with Koronbakh"a" method in a 40 -qu estion collection and 0.84 in a 34-question collection. Data factor analysis indicated that Hermen's questionnaire was totally saturated from 4 total factors such as self-esteem, stability (perseverance), job selection, futurism, and hard working. These factors determine 040.27 of tolal dispersion. Also, questions number 10,20,23,24,29,35 have little correlation with other questions, and were omitted from total questions, and the reliability coefficient increases only by omitting the above questions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hermen's achievement motivation test
  • Hermen's achievement motivation test
  • Hermen's achievement motivation test
  • Hermen's achievement motivation test
  • Hermen's achievement motivation test
  • validity
  • Reliability
  • Hermen's achievement motivation test