نویسندگان

چکیده

چکیده   به منظور بررسی تأثیر مدیریت زمان در پیشرفت تحصیلی دانشجویان، از 4450 نفر جامعه آماری بر اساس جدول کرجسی و مورگان به تفکیک رشته و جنسیت، 354 نفر به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب شدند و به پرسشنامه بریتون و تسر (1991) که سه بعد برنامه‌ریزی طولانی‌مدت، برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت و ترجیح زمان برای نظم (نگرش به زمان) را می‌سنجید، پاسخ دادند. پرسشنامه‌ها پس از تکمیل، جمع‌ آوری شد. اطلاعات حاصل پس از کدگذاری با استفاده از روشهای آماری همبستگی پیرسون، T مستقل و تحلیل واریانس یکسویه، تجزیه و تحلیل گردید. نتایج آزمونهای همبستگی نشان داد که بین مؤلفه‌های برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت و نگرش به زمان با پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد ولی بین مؤلفه برنامه‌ریزی بلندمدت و پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین بین میزان مدیریت زمان در دانشجویان دختر و پسر تفاوت معناداری دیده نشد. نتایج تحلیل واریانس یکسویه از سن، ترم و رشته‌های تحصیلی دانشجویان با مدیریت زمان نشان داد که بین سن و رشته‌های تحصیلی دانشجویان با مدیریت زمان تفاوت معناداری وجود دارد، ولی این تفاوت بین ترم‌های مختلف دانشجویان و مدیریت زمان دیده نشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study of the Effect of Time Management on Academic Achievement of Students of Islamic Azad University Maragheh Branch

نویسندگان [English]

  • Khosroo Jahanseir
  • karim Salehzadeh
  • Habibe Vesagi
  • Aghbal Mosavifar

چکیده [English]

  Abstract   In order to study the effect of time management on student's academic achievement, 4450 people were selected based on Jerjsi & Morgan diagrams, their sex and field of study. 345 people were selected by classified sampling and responding to Britton and Tesser(1999) questionnaire, which had three main dimensions, namely, .1) Long-term planning, . 2) Short-term planning and . 3)Time information, which were analyzed using methods of statistical correlation, independent T and variance. Finally, the following data emerged. The result, of the correlation test showed that there is a meaningful relation between short-term planning and time value in academic achievement. However, there is no meaningful relationship between long-term planning and academic achievement. Moreover, there was no difference in the accuracy of time management between the boys and girls. The result's of the analysis of variance of the students' age, term and field of study with time management showed that there is a meaningful relation between age and fields of study of students with time management, but the difference between various terms of students and time management was not observed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • time management
  • long-term planning
  • short-term planning
  • viewing time
  • academic achievements