نویسندگان

چکیده

چکیده   این پژوهش به بررسی مشکلات انضباطی دانش‌آموزان دختر مدارس ابتدایی شهرستان شهرضا در ابعاد آموزشی، رفتاری، مقرراتی و راهکارهای اصلاح و کاهش این مشکلات از دیدگاه مدیران و معلمان در سال تحصیلی 86 ـ 1385 پرداخته است. روش پژوهش، توصیفی پیمایشی بوده است. جامعه آماری این پژوهش تمام مدیران (50 نفر) و معلمان (360 نفر) مدارس ابتدایی دخترانه شهرضا بودند. از بین جامعه آماری معلمان 179 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شدند و تمام مدیران در پژوهش شرکت کردند. ابزار پژوهش پرسشنامه‌ای شامل سؤالات مربوط به مشکلات انضباطی با ضریب پایایی 93/0 و سؤالات مربوط به راهکارهای اصلاح مشکلات انضباطی با ضریب پایایی 86/0 بود. روایی محتوایی پرسشنامه با نظر متخصصان تأیید شد. به‌منظور تحلیل داده‌های این پژوهش از آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج نشان داد که مشکلات انضباطی دانش‌آموزان در ابعاد آموزشی، رفتاری و مقرراتی کمتر از سطح متوسط بوده است. در مورد راهکارهای اصلاح مشکلات انضباطی، «مشورت معلمان و مدیران برای حل مسأله»، «تذکر شفاهی خصوصی»، «جلسات آموزشی برای خانواده دانش‌آموز»، «انجام مشاوره فردی با دانش‌آموز»، «تشویق و پاداش به‌منظور اصلاح مشکل»، «دادن مسؤولیت به دانش‌آموز» و «علت‌یابی مشکل قبل از هرگونه برخورد» به ترتیب بالاترین میانگین را داشته است. بین نظرهای مدیران و معلمان برحسب متغیرهای جمعیت‌شناختی در رابطه با مشکلات آموزشی و رفتاری تفاوتی مشاهده نشد (05/0 P < ). اما در بعد مقرراتی از نظر مدیران مشکلات انضباطی دانش‌آموزان بیشتر از معلمان بود. بین نظر مدیران و معلمان در رابطه با راهکارهای انضباطی برحسب متغیرهای جمعیت‌شناختی تفاوتی مشاهده نگردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study of Students Discipline Problems and A Proper Discipline Model for ElementarySchool Girls in Shahreza

نویسندگان [English]

  • Saied Ahmad ahmadi
  • Said Rajaiepoor
  • Shariat Mohamadi

چکیده [English]

  Abstract   This research addresses disciplinary problems of elementary school girls from educational , behavioral and regulatory aspects and guidelines for solving and decreasing these problems from the managers and teachers' points of view in Shahreza. All the 50 managers participated in this research.179 teachers were selected randomly as samples. Research measurement aomprised two groups of questions pertaining to disciplinary problems with.86 reliability coeficient and disciplinary problems resolution guidelines with. reliability coeficient. The results showed that the amount of disciplinary problems of students were below the average level in educational, behavioral and regulatory respects. In some categores such as "lack of attention to the teacher", "lack of planning for doing homework", "asking unseasonable and irrelavant questions", in educatioal respects and "frequent and unreasonable complaints about each other", "unreasonable and high expectations", "jealosy toward classmates", and "aggression" in behavioral dimension were higher than on the average level. With respect to the recommended guidelines by the managers and teachers "consultation between managers and teachers for problem solving", "oral private hints", "students family training sessions", "students' individualistic counseling", "encouragement and reward giving in order to solve the problems", "delegation of responsibilities to students", "finding the etiology of problems before doiny any thins" were among the recommended guidelines with the highest means respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • disciplinary problems(educational
  • behavioral and regulatory)
  • disciplinary guidelines