نویسندگان

چکیده

چکیده   بیماری ایدز یکی از بیماری های خطرناک و واگیردار است که در حال حاضر افراد زیادی را درگیر کرده است و 90 درصد آنها در جهان سوم ساکن هستند . در این پژوهش با توجه به شیوع بیشتر ایدز در جوانان و اعلام مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تلاش در جهت کاهش 25 درصدی شیوع آن در بین جوانان تا سال 2010، میزان آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان نسبت به بیماری ایدز و عوامل مؤثر بر آن بررسی شده است. بدین منظور 337 نفر از دانشجویان به شیوه نمونه ‌ گیری طبقه ‌ ای متناسب انتخاب و با روش زمینه ‌یابی بررسی شدند . ابزار مورد استفاده در این تحقیق پرسشنام ه محقق ‌ ساخته بسته ‌ پاسخ بود که فراوانی ‌ ها در سطح توصیف داده ‌ ها محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده ‌ ها از آزمون تی استیودنت، تحلیل رگرسیون ساده و تحلیل واریانس یکطرفه استفاده شد . نتایج نشان ‌دهنده رابطه مثبت بین آگاهی و نوع نگرش، رابط ه معنادار بین جنسیت، رشته تحصیلی و نیمسال تحصیلی با میزان آگاهی و رابطه معنادار بین رشته تحصیلی و میزان آگاهی با نوع نگرش نسبت به بیماری ایدز بود. با توجه به یافته‌های این پژوهش، غنی‌کردن آموزش در خصوص این بیماری در سطح دانشگاه، اطلاع‌رسانی درست در جهت تغییر نوع نگرش و طراحی و اجرای برنامه‌های ارتقای بهداشت مرتبط با ایدز به‌ویژه برنامه‌های پیشگیری از آن توصیه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Rate of Awareness and Attitudes of IAU Student’s of Toyserkan on AIDS and Influential Factors on It

نویسندگان [English]

  • Zahra Ghodsi
  • Saied Goodarzi
  • Nasrin Mesgari

چکیده [English]

    Abstract   AIDS, oneof the most dangerous contagious diseases, has currently affected many people unfortunately,  %90 of them are from developing countries. Considering the outbreak of AIDS mostly in the young and the declaration of the public assembly of the UN, for achieving a %25 decrease in its outbreak by 2010 , this study aims at investigating the student's degree of awareness and attitude in Toyserkan Azad University on AIDS and influential factors on it. The students were selected thorough rank sampling and were studied by field-finding method. The means of data collection was questionnaire consisting of closed-answer questions. The distribution and data were described and the data analysis was conducted using T-test, Regression-Analysis, and one-way Variance-Analysis. The results show the positive relationship between awareness and the type of attitude, meaningful relationship between gender, field of study, semester and the degree of awareness, and the meaningful relationship between field of study and the attitude toward AIDS. Based on the findings of the present study, it is recommended that they enrich instruction on the AIDS in the universities and inform the students aiming at changing the type of attitude and plan and perform programs that improve the hygiene related to AIDS, and especially present its outbreak.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • AIDS disease
  • awareness
  • Attitude