چکیده

هدف اصلی این پژوهش تعیین توان تشخیص پرسشنامه مدیریت کیفیت، سازمان یادگیرنده و مدیریت دانش در تفکیک دانشگاههای آزاد اسلامی به گروههای جامع و غیرجامع بوده است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه اعضای هیأت علمی و دانشجویان واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در منطقه چهار کشور (20 واحد دانشگاهی) تشکیل دادند که به‌طور تصادفی ساده و با رعایت نسبت سهمی‌، از بین آنها 12 واحد دانشگاهی (جامع، بسیار بزرگ، ‌بزرگ،‌ متوسط و کوچک) انتخاب گردیدند و به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای از بین آنها 700 نفر از دانشجویان و اعضای هیأت علمی انتخاب شدند. روش انجام این پژوهش از نوع همبستگی بود. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه تعدیل یافته سازمان یادگیرنده واتکینز و مارسیک (2003)، پرسشنامه محقق‌ساخته مدیریت دانش با استناد به نظریه نوناکا و تاکوچی (1996) و پرسشنامه محقق‌ساخته مدیریت کیفیت فراگیر با استناد به زیربنای تئوریک نظریه خانه پدهی (2006) استفاده شد. روایی (سازه و محتوایی) و پایایی (آلفای کرونباخ) این سه پرسشنامه بررسی و تأیید گردید. داده‌های گردآوری شده با استفاده از بسته‌ آماری علوم اجتماعی تحلیل گردید. از آزمونهای آماری در دو سطح توصیفی و استنباطی (فراوانی،‌ درصد، ‌میانگین‌، انحراف معیار، آزمون همبستگی کانونیکال و آزمون تحلیل تشخیص) استفاده شد. نتایج تحلیل تشخیص نیز نشان داد که رتبه‌بندی دانشگاهها بر اساس متغیرهای اصلی پژوهش بجز یک دانشگاه در بقیه موارد مشابه با رتبه‌بندی کلی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد بوده است. با توجه به یافته‌های پژوهش می‌توان دریافت که سیاهه مدیریت کیفیت، سازمان یادگیرنده و مدیریت دانش رتبه‌بندی دانشگاههای آزاد اسلامی منطقه چهار کشور به دانشگاه جامع و غیرجامع را میسر ساخته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Discrimination Ability of Islamic Azad University District by QLKI

چکیده [English]

  The main purpose of this research was to determine the discrimination ability of Quality management, Learning organization, Knowledge management inventory (QLKI) for the separation of region four universities. The population was all faculty members and students of the all fourth district Islamic Azad University branches (ten branches were selected randomly). The sample consisted of faculty members and students. The instrument used to collect data were three questionnaires designed by the researchers: The learning organization questionnaire (an adapted from Watkins& Marsick, s questionnaire), the knowledge management questionnaire (developed based on Nonaka & Takeochi, s Theory), and the TQM questionnaire (developed based on Padhai, s Theory). Reliability was established by calculating cronbach,s Alpha. Experts established the content validity of the questionnaires. The construct validity was established by using factor analysis. The data were analyzed using descriptive and inferential statistics including percentage, frequency, mean, standard deviation and discriminative analysis. The SPSS version was used for analyzing the data. The discriminative analysis showed that there was a close similarity between ranking of universities by QLKI (the study variables) and the central organization of Islamic Azad University's ranking.

کلیدواژه‌ها [English]

  • IAU
  • Quality Management
  • Learning Organization
  • Knowledge Management
  • discrimination ability