نویسندگان

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی جایگاه و چگونگی عناصر برنامه درسی در رویکردهای مطرح تربیت شهروندی انجام شده است. این پژوهش از نوع نظری است که در آن از رویکرد توصیفی‌ـ تفسیری در تحلیل اطلاعات استفاده شده است. از مهمترین یافته‌های این پژوهش آن است که دو رویکرد اصلی در تربیت شهروندی وجود دارد و هر رویکرد نیز دلالت‌های مهمی برای عناصر برنامه درسی دارد. این دو رویکرد عبارت‌اند از: رویکرد پیشرفت‌گرا و رویکرد محافظه‌کار. در این مقاله جایگاه و چگونگی عناصر هدف‌، محتوا، روشهای تدریس و روشهای ارزشیابی از یادگیری در این دو رویکرد مورد تحلیل و نقد قرار گرفت. با توجه به نکات و دلالت‌های مهم و مثبت رویکرد پیشرفت‌گرا توصیه شده است که در تدوین برنامه‌های درسی تربیت شهروندی ایران، رویکرد پیشرفت‌گرا مورد توجه و تأکید بیشتری قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Critical Survey of Curriculum Elements in theProgressive and Conservative Citizenship Educational Approaches

نویسندگان [English]

  • mohammadhosein yarmohammadean
  • ahmadali froguy
  • ebrahim jafari
  • abaas gholtash

چکیده [English]

The purpose of the present study was to determine the values of curriculum elements in citizenship educational approaches. The current research was categorized in field the of theoretical methods in which a descriptive- interpretive approach was utilized. One of the most important results in this study revealed two main view points in citizenship education. Each of them have some basic reasoning for curriculum elements they are progressive and conservative approaches. In this article we analyzed the elements such as goals, content, teaching methods and evaluation procedures. According to our findings, it is suggested that from progressive approach be used in Iranian citizenship education curriculum formulation in most of the time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curriculum
  • Citizenship education
  • conservative approache
  • progressive approache