نویسنده

چکیده

  این پژوهش با هدف شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های نظام مدیریت مدرسه‌محوری و ارائه چارچوب مناسب اجرا گردیده است. جامعه آماری این تحقیق کلیه مدیران، معاونان و معلمان مدارس شهر تهران (95905 نفر) و نمونه آماری به کمک جدول تعیین حجم نمونه مورگان و با روش تصادفی طبقه‌ای (1093 نفر) می‌باشند، ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه و مصاحبه است که بعد از تعیین روایی و محاسبه پایایی آن (93/0) اجرا گردید. داده‌ها به کمک آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل گردید. نتایج به‌دست آمده از آزمون فرضیه‌ها نشان می‌دهد که ابعاد و مؤلفه‌های نظام مدیریت مدرسه‌محوری عبارت‌انداز: فرضیه اول . در بعد تصمیم ‌ گیری شامل مؤلفه ‌ های، پذیرش متقابل، مشارکت، مشارکت اکثریت آرا، آموزش نیروی انسانی. فرضیه دوم. در بعد کنترل و نظارت شامل مؤلفه ‌ های، خودکنترلی، پاسخگویی فرد در برابر جمع، نظارت و پاسخگویی جمع به جمع و نظارت عالی ادار ه‌ه ا ی آموزش و پرورش. فرضیه سوم . در بعد ارزیابی عملکرد و پاداش عوامل انسانی شامل مؤلفه ‌ های، ویژگیهای اخلاقی، شخصیتی، مهارتهای مدیریتی و ارتباطی منابع انسانی، تحصیلات رسمی، مهارتهای فنی و دوره ‌ های آموزشی است .   همچنین نتایج ب ه‌ دست آمده از مصاحبه با متخصصان و صاحب ‌ نظران مدیریت آموزشی نشان می ‌ دهد که مهمترین نظریه‌‌ هایی که ب ه‌ کارگیری آنها در آموزش و پرورش زمین ه استقرار نظام مدیریت مدرسه ‌ محور ی را فراهم می‌ آورد شامل : نظریه فراشناختی، نظریه مدیریت مشارکتی، نظریه آموزش مجازی، نظریه سازمان یادگیرنده، نظریه مدیریت کیفیت جامع و نظریه توانمندسازی نیروی انسانی هستند.   پژوهشگر با توجه به نتایج ب ه‌ دست آمده از تحقیق حاضر و تجربیات عملی مدل مفهومی را برای استقرار نظام مدیریت مدرسه ‌ محور در آموزش و پرورش کشور به مدیران نظام آموزشی پیشنهاد کر ده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

School-Based Management Dimensions and Components: A Conceptual Model

نویسنده [English]

  • ramazan jahanean

چکیده [English]

The present research has been performed to recognize school-based management dimensions and components, and to present a suitable framework. All school managers, principals and teachers in Tehran ( individuals) make up the population of this research, and individuals with sample volume determination tables help with classificatory random method form the statistic sample. The information has been collected through questionnaires and interviews the validity reliability of which was tested after calculation ( ). The obtained data has been analyzed with the help of descriptive and perceptive statistics. The obtained results from the questionnaires demonstrate that the dimensions and components of school-based management systems are as follows: The first hypothesis: Decision making dimension includes the following components: Bilateral acceptance, participation, majority of ideas participation, human resources education. The second hypothesis: Control and supervision dimension includes the following components: Self-control, individuals responsiveness toward the group, group supervision and responsiveness toward group and high supervision of educational administration offices. The third hypothesis: operating evaluation and human factors rewarding dimension also include these components: Moral and personal features, features, human resources managerial and communicative skills, official trainings, technical skills and educational courses. Moreover, obtained results from the interviews with educational management experts and specialists demonstrate that the most important theories which can be utilized in education in order to stablize school-based management system according to the above-mentioned dimensions and components are as follows: metharecognition, participational management theories, virtual education theories, organizational learning, comprehensive quality management and improvement of human resources. The researcher, with due attention to obtained results and practical experience, has suggested a framework for stabilizing school based management system to the ministry of education in his country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • School-based
  • school-based management
  • decision making
  • control and supervision
  • reward and operation evaluation
  • delegation