نویسنده

چکیده

هدف پژوهش حاضر، مقایسۀ خودگردانی دانش‌آموزان مدارس تیزهوشان و عادی و نقش پیش‌بینی‌کنندگی ابعاد خودگردانی برای عملکرد تحصیلی آنان بود. نوع تحقیق علّی‌ـ مقایسه‌ای و جامعۀ آماری پژوهش کلیه دانش‌آموزان دختر و پسر دوره متوسطه مدارس تیزهوشان و عادی شهر شیراز بود. 84 دانش‌آموز از مدارس تیزهوشان و 82 دانش‌آموز از مدارس عادی به شیوۀ همتاسازی انتخاب شدند. ابزارهای جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه ام اس ال کیو و آزمون پیشرفت تحصیلی علوم زیستی (فولاد چنگ، 1383) بودند. پایایی پرسشنامۀ ام اس ال کیو با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 93/0 برآورد گردید. برای بررسی روایی سازۀ مقیاس یاد شده از روش تحلیل عوامل استفاده شد و شش عامل به‌دست آمد. پایایی آزمون پیشرفت تحصیلی علوم زیستی با استفاده از روش ضریب آلفای کرونباخ 87/0 تعیین شد. روایی محتوایی این آزمون نیز براساس متون تخصصی، مورد تأیید دبیران متخصص قرار گرفت. از روشهای آماری t‏ مستقل و تحلیل رگرسیون برای تحلیل یافته‌ها استفاده شد و نتایج زیر به‌دست آمد: الف) بین دو گروه دانش‌آموزان مدارس تیزهوشان و عادی از نظر باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودگردانی، تفاوت معنادار بود، ب) از میان ابعاد باورهای انگیزشی، بعد «جهتگیری هدف درونی» و از میان ابعاد راهبردهای یادگیری، بعد «خود بازبینی» بهترین پیش‌بینی‌کننده برای عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of the Self-Regulation BetweenStudents in Regular and Gifted Schools andthe Role of Self-Regulation Dimentions toPredict Academic Performance

نویسنده [English]

  • mozhgan arefi

چکیده [English]

The aim of the present study was compare the self-regulation between students in regular and gifted schools to predict academic performance of the students. The study was causal-comparative and the statistical population was all of the high school students from gifted and regular schools in Shiraz. Students from regular and students from gifted schools were selected by matching method. The instruments for data gathering were MSLQ questionnaire and biology achievement test (Fooladchang, ). The reliability of MSLQ questionnaire was calculated by Cronbach Alfa coefficient ( ). The scale's construct validity was measured by factor analysis and this procedure yielded six factors. The reliability of biology achievement test was calculated by Cronbach Alfa coefficient ( ). The test's content validity was confirmed by professional high school teachers. The independent t-test and multiple regressions were applied for analyzing the data and results revealed that: a) Students in regular and gifted schools were significantly different on learning strategies and motivational beliefs of self-regulation. b) Among the dimensions of motivational belief, internal goal orientation and among the parts of learning strategies, self-monitoring was the best predictor for the students academic performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-regulation
  • Academic Performance
  • regular students
  • gifted students