نویسندگان

چکیده

  پژوهش حاضر به منظور بررسی موانع عمدۀ توسعۀ پژوهش‌محوری در واحدهای دانشگاهی، دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان انجام شد. به این منظور نمونه‌ای به حجم 250 نفر از اعضای هیأت علمی (170 مرد و 80 زن) و نمونه‌ای به حجم 380 دانشجو (200 دختر و 180 پسر) از واحدهای مختلف منطقه 7 دانشگاه آزاد اسلامی به‌طور تصادفی انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامۀ 29 ماده‌ای که به همین منظور طراحی شده بود، مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج حاصل از بررسی نشان داد که از نظر اعضای هیأت علمی واحدهای دانشگاهی مورد مطالعه به ترتیب: 1ـ موانع اجتماعی و فرهنگی (75/67 درصد)، 2ـ کمبود امکانات اقتصادی و مالی (5/67 درصد)، 3ـ موانع اجرایی و اداری (75/56 درصد) مهمترین موانع توسعۀ پژوهش‌محوری در واحدهای دانشگاهی هستند. از نظر دانشجویان مهمترین موانع توسعۀ پژوهش‌محوری در واحدهای دانشگاهی عبارت بودند از: 1ـ کمبود امکانات اقتصادی و مالی (10/84 درصد) 2ـ موانع اجرایی و اداری (35/59 درصد) 3ـ موانع اجتماعی و فرهنگی (55/54 درصد). در این بررسی همچنین مشخص شد که عوامل مربوط به اعضای هیأت علمی از نظر دانشجویان و اعضای هیأت علمی به ترتیب 5/39 درصد و 37 درصد به‌عنوان مانعی جدی در مسیر توسعۀ پژوهش‌محوری واحدهای دانشگاهی به حساب نمی‌آیند. این یافته‌ها با یافته‌های بررسی‌های دیگر مربوط به موانع توسعۀ پژوهش‌محوری همخوانی نسبی دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Study of Main Obstacles of Research – Based Development in Branches of Kerman Provinces Islamic Azad University

نویسندگان [English]

  • Hedayat Tirgar
  • Hassan Mohammad Tehrani

چکیده [English]

The present research was done to study the main obstacles of research – based developments in the branches of Kerman province Islamic Azad University. For this purpose a sample of people of faculty’s members ( men and women) and a sample of people ( female students and male students) of district s different branches of the region of Islamic Azad university were selected at random and evaluated by use the of a articled questionnaire which had been planned for this very purpose. Study s results indicated that from point the of view of members of faculty. the most significant obstacles of research-based development in branches are as the follos manner: Social and cultural obstacles . Shortage of economic and financial abilities . Executive and administrative obstacles .From students point of view the most significant obstacles of research– based development in the branches are as follows: Shortage of economic and financial potential . Executive and administrative obstacles . Social and cultural obstacles . This study also revealed that the agents related to faculty s members from students point of view and faculty members (respectively and ) are not considered as a serious obstacle for of branches research-based development. These findings relatively conform to the findings of other studies related to the research- based development’s obstacles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • University development
  • Research
  • Obstacles