نویسندگان

چکیده

  هدف از این پژوهش ، بررسی عوامل مؤثر بر تولیدات علمی اعضای هیأت علمی واحدهای منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامی است . روش تحقیق پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده است . جامعه آماری شامل کلیه اعضای هیأت علمی تمام ‌ وقت واحدهای منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامی است که 420 نفر از آنها به روش طبقه ‌ ای تصادفی به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند . بر اساس یافته ‌ های تحقیق ، از میان تولیدات علمی، مقالات چاپ شده در مجلات علمی، بیشترین درصد و اختراعات ثبت شده، کمترین درصد را به خود اختصاص داده‌اند. علاوه بر این از میان گروههای ششگانه، گروه علوم پایه بیشترین و گروه هنر کمترین سهم را در تولیدات علمی داشته‌اند. همچنین نتایج نشان داد کلیه عوامل فردی بر روی تولیدات علمی پاسخ‌دهندگان تأثیر داشته‌اند. اما از میان عوامل سازمانی، تنها مهارتهای اطلاعاتی و ارتباطات علمی در میزان تولیدات علمی مؤثر بوده‌اند، به‌طوری که خدمات رفاهی، امکانات و تجهیزات پژوهشی و نحوه مدیریت دانشگاه هیچ تأثیری روی حجم تولیدات علمی نداشته‌اند. بر اساس یافته‌ها مجلات علمی و کتابهای تخصصی بیشتر از سایر ابزارها برای کسب اطلاعات علمی مورد استفاده قرار گرفته‌اند. همچنین دانش ‌ افزایی و ارتقای مرتبه علمی مهمترین انگیزه ‌ های پاسخ ‌ دهندگان در انجام فعالیتهای پژوهشی بوده‌اند .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Factors Influencing the Scientific Productivity of the Faculty Members of the Islamic Azad University (Branch )

نویسندگان [English]

  • mohammadreza soleymani
  • ali shokohi

چکیده [English]

This research aims at investigating the factors that the scientific products of faculty members of Islamic Azad University (IAU) th region. A survey was conducted using a questionnaire. A sample of full-time faculty members was drawn using stratified random sampling method. The findings showed that journal articles accounted for the highest and patents accounted for the lowest number of scientific outputs. Humanities scholars had the highest and Art scholars had the lowest number of scientific products. A range of personal factors affected scientific productivity. Besides organizational factors, information skills and scientific communications, the other factors such as welfare facilities, research facilities, and management style of the university showed no impact on the scientific productivity of the population. Scholarly journals and books were the most used information resources. Improving personal knowledge and promotion were the top motivations for conducting research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scientific products
  • Faculty member
  • Islamic Azad University
  • conducting research
  • scientific communications