نویسنده

چکیده

  هدف از پژوهش حاضر، تعیین میزان تأثیر آموزش منظم به والدین دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطۀ شهرستان فلاورجان بر روابط متقابل و پیشرفت تحصیلی آنان بوده است. روش تحقیق تجربی انتخاب شد. جامعۀ آماری، والدین دانش‌آموزان مقطع متوسطۀ شهر فلاورجان در سال تحصیلی 87 ـ 86 بودند. 60 نفر از والدین به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب و به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه (هر گروه 30 نفر) جایگزین گردیدند. متغیر مستقل آموزش منظم به والدین بود که برای 7 جلسه تدوین و اجرا شد. ابزار سنجش، پرسشنامۀ سنجش خانواده و پرسشنامۀ مقیاس ارزیابی انطباق‌پذیری و همبستگی خانواده بود. برای ارزیابی پیشرفت تحصیلی از معدل دانش‌آموزان قبل و بعد از اجرای متغیر مستقل استفاده گردید. فرضیه‌های تحقیق عبارت بود از: 1ـ آموزش منظم به اولیا بر روابط متقابل آنها تأثیر دارد. 2ـ آموزش منظم به والدین بر ابعاد روابط خانوادگی تأثیر دارد. 3ـ آموزش منظم به والدین بر همبستگی و انطباق‌پذیری خانواده تأثیر دارد. 4ـ آموزش منظم به والدین بر پیشرفت تحصیلی آنان تأثیر دارد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها در سطح توصیفی از آماره‌های فراوانی، میانگین و انحراف معیار و در سطح استنباطی از روش کواریانس ( ANCOVA ) استفاده گردید. یافته‌های حاصل نشان داد که آموزش منظم به والدین در سطح (05/0 > P ) بر روابط متقابل و خرده‌مقیاس‌‌های روابط خانوادگی، انطباق‌پذیری و همبستگی خانواده و پیشرفت تحصیلی فرزندان تأثیر مثبت داشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Regular Parenthood Instructionon Parent's Relationship with Female GuidanceSchool Students in Falavarjan City and Their Academic Achievements

نویسنده [English]

  • parvin shamaizadeh

چکیده [English]

  The purpose of this study was to investigate the effect of regular parenthood instruction on parents' relationship with female guidance school students in Falavarjan city and on their academic achievements. Population of this study was the parents of female guidance schools in . parents were selected by cluster randomized sampling and divided randomly into experimental and control groups. The dependent variable was sessions regular parenthood instructions. Instruments were. "Family Assessment Questionnaire, "Family Assessment Cohesion and Adaptation scale. q. Questionnaire" The reliability was and . The results of the academic exams were used for the student achievements. It was hypothesized that" regular instruction to parents has impacts on their children academic achievement, and relationship between them. The data revealed that regular instruction to parents had impacts on relationship between them (P < ). Also it had impact on students' academic achievements (P < ).

کلیدواژه‌ها [English]

  • family instruction
  • Family relationships
  • Academic Achievement