نویسندگان

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش در هنگام خواب بر یادگیری دانشجویان بود. این پژوهش در قالب طرح پژوهش شبه‌آزمایشی پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون با یک گروه انجام شد. به این منظور از جامعه آماری دانشجویان روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار در سال تحصیلی 86 ـ 1385، 50 نفر که در دامنه سنی 18 تا 25 قرار داشتند، پس از آگاهی از نحوه انجام پژوهش با استفاده از روش نمونه‌گیری داوطلبانه انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه‌ای بود حاوی پرسش‌های زبان انگلیسی در قالب چهارگزینه‌ای و ترجمه، بر اساس مطالب انگلیسی آموزش داده شده. روایی آن با استفاده از روایی محتوایی تأیید شد. اجرای آزمایشی پژوهش با هدف خوگیری آزمودنی‌ها برای گوش دادن در هنگام خواب به مدت یک هفته انجام شد. سپس مواد آموزشی در اختیار آنان قرار داده شد و موظف شدند که طبق دستورالعمل آموزش داده شده، آن را اجرا نمایند و گزارش روزانه کار خود را نیز ثبت نمایند. داده‌های پژوهش با استفاده از آزمون‌های t تحلیل شد و نتایج نشان داد که یادگیری زبان انگلیسی در هنگام خواب از طریق شنوایی امکان‌پذیر نیست. ضمن آگاهی کامل از محدودیتهای پژوهش، نتایج آن نشان داد که یادگیری در هنگام خواب صورت نمی‌گیرد و مشکلاتی از قبیل بی‌خوابی، سردرد، گوش درد، بی‌حوصلگی و خواب‌آلودگی در طول روز را نیز در پی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effects of Teaching During the Sleep on the Students Learning

نویسندگان [English]

  • davood manavipor
  • alireza porchaafi
  • hasan pashasharefi

چکیده [English]

  This research was executed as a pre-test and post-test quasi-experiment design on a group of college students. To fulfill the objective students from Garmsar Azad University who were studying psychology and education in were selected. They participated voluntarily and their age ranged from to . The Research was executed using a test paper of English translation and a four-choice item test of the materials taught before. The content of paper was proved to be related to our research objectives (content validity). The primary aim of our research was to make students get used to listening for one week while they were sleeping. After one week, teaching material was given to them and they were asked to follow the instructions and write down a daily report of their experiences. Using independent group "t" test, the data was analyzed and it was concluded that it was not possible to learn English through listening while sleeping. Being fully aware of the research limitations, the results showed that learning does not happen while sleeping and it brings about headache, earache, impatience, and the feeling of being sleepy during the day.

کلیدواژه‌ها [English]

  • teaching
  • learning during sleep
  • students learning