نویسندگان

تبریز کوی ولی عصر خیابان معلم کوچه خوارزمی پلاک 18 طبقه چهار

چکیده

  مشارکت، تصمیم‌گیری، مدیران، ثبات، کارایی، رضایت.  این تحقیق به‌منظور تعیین رابطۀ میزان مشارکت دبیران در تصمیم‌گیری‌ها با عملکرد مدیران مدارس انجام گرفته است، جامعۀ مورد مطالعه کلیۀ مدیران و دبیران راهنمایی و دبیرستان مراغه در سال 1383 است. حجم نمونه بر اساس اصول علمی و فرمول تعیین حجم نمونه، 40 مدیر و 200 دبیر بوده که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شده‌اند. برای بررسی فرضیه‌های پژوهش از دو ابزار زیر استفاده شده است: الف) پرسشنامۀ سنجش میزان مشارکت دبیران با 45 پرسش پنج‌گزینه‌ای، ب) پرسشنامۀ عملکرد مدیران با 15 سؤال پنج‌گزینه‌ای. برای تحلیل نتایج آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون معناداری همبستگی ) به کار بسته شده است. نتایج پژوهش نشان داده است بین میزان مشارکت دبیران در تصمیم‌گیری‌ها و متغیرهای عملکرد مدیر، ثبات معلمان، کارایی مدرسه، رضایت و انگیزش شغلی معلمان رابطۀ معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relationship between Participation of Teachers In Dicision-Making and Performance of Managers

نویسندگان [English]

  • soraya gholamhosempooranvari
  • sadegh malekiavarseen

چکیده [English]

  The purpose of the research is to determine relationship between the participation of teachers and the performance of managers. Population of the study was all of the managers and teachers of high schools and guidance schools in , the sample of statistics was managers and teachers, which were used through probability grouping. To investigate the hypothesis of the research the following tools: a questionnaire for evaluating participation of teachered which contains questions with choices. a questionnaire of managers performance which contains questions with choices. Correlation coefficient was used to analyze the conclusion of descriptive statistics and inferential statistics. The study indicated that there is a significant relationship between the rate of teachers participation in decision making and variables such as managers performance and teachers stability, schools efficiency, teachers motivation and satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • participation
  • dicision making
  • Performance
  • Managers